Przetargi.pl
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie dotyczy robót budowlano-remontowych w piwnicach budynku Zespołu Szkół Publicznych w Pleszewie, ul. Szkolna 5 i obejmować będzie 2 pomieszczenia harcówki o łącznej pow. 117 m2, 2 halle o łącznej pow. 34 m2 oraz izbę pamięci o pow. 35 m2, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo”, a zakres prac obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty izolacyjne, c) roboty murarsko-tynkarskie, d) roboty malarskie, e) roboty posadzkarskie, f) wymianę i renowację stolarki drzwiowej, g) wymianę grzejników c.o., h) roboty elektryczne w tym montaż nowych opraw, i) remont instalacji wod.-kan.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374. UWAGA! Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, w pok. nr 103 (sekretariat) lub dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; e) formularz cenowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ); f) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); g) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy; h) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie o braku powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składa na druku oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach