Przetargi.pl
Modernizacja hali G-31 Instytutu Nawozów Sztucznych

Instytut Nawozów Sztucznych ogłasza przetarg

 • Adres: 24-110 Puławy, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 473 14 00 , fax. 81 473 14 10
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nawozów Sztucznych
  Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 13A
  24-110 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 473 14 00, fax. 81 473 14 10
  REGON: 00004161900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja hali G-31 Instytutu Nawozów Sztucznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja hali G-31 Instytutu Nawozów Sztucznych Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych - modernizacji I i II piętra budynku G-31 a) modernizacja sterowni instalacji pilotowej, b) modernizacja pomieszczeń w budynku G-31. Pełna dokumentacja techniczna 1) przedmiary robót - załącznik nr 7 do SIWZ 2) specyfikacje materiałów wykończeniowych - załącznik nr 8 do SIWZ (strona internetowa zamawiającego) a) specyfikacja techniczna drzwi, b) specyfikacja techniczna płytek, c) specyfikacja techniczna armatury łazienkowej, d) specyfikacja parapetów wewnętrznych, e) specyfikacja grzejnika łazienkowego, f) parametry drzwi aluminiowych, g) parametry samozamykacza, h) rysunki nr 1,2, i 3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 1) Wykonawca na wykonane prace udzieli gwarancji w wymiarze minimum 2 lat. 2) Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na podstawie pełnej dokumentacji technicznej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452599006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ins.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach