Przetargi.pl
MODERNIZACJA GMINNEGO UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK – ETAP II

Gmina Lutomiersk ogłasza przetarg

 • Adres: 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (0-43) 677-050-11 , fax. (0-43) 677-50-94
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lutomiersk
  Pl. Jana Pawła II nr 11
  95-083 Lutomiersk, woj. łódzkie
  tel. (0-43) 677-050-11, fax. (0-43) 677-50-94
  REGON: 730934660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutomiersk.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA GMINNEGO UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK – ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „MODERNIZACJA GMINNEGO UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK – ETAP II”. Łącznie zakłada się modernizację ok. 10,4 km następujących odcinków dróg:1) Przebudowa odcinka drogi gminnej w Orzechowie-Trupiance;2) Przebudowa odcinka drogi gminnej Puczniew-Leonów – Zygmuntów;3) Przebudowa odcinka drogi gminnej Mirosławice-Babice;4) Przebudowa ul. Malinowej w Lutomiersku;5) Przebudowa odcinka drogi gminnej Stanisławów Stary – Babice;6) Przebudowa ul. Poziomkowej, Prostej i Zielnej w Lutomiersku;7) Przebudowa ulicy Wodnej i Polnej w Kazimierzu;8) Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kazimierzu;9) Remont ulicy Wiejskiej we Wrzącej.Lokalizacja odcinków dróg została wskazana na załączonej mapie dróg gminnych – Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach