Przetargi.pl
Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiot zamówienia pn. „Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim” obejmować będzie wykonanie n/podanego zakresu: 3.1.1 Prace przygotowawcze. 3.1.2 Prace rozbiórkowe. 3.1.3 Niecka fontanny. 3.1.4 Komora technologiczna fontanny. 3.1.5 Nawierzchnie wokół fontanny. 3.1.6 Nawierzchnia żwirkowo glinkowa dojścia do fontanny. 3.1.7 Tablica informacyjna. 3.1.8 Przyłącze wodociągowe. 3.1.9 przyłącze kanalizacyjne 3.1.10 Przyłącze elektryczne fontanny. 3.1.11 Roboty wykończeniowe i towarzyszące. 3.2 Szczegółowy zakres określa Wzór umowy w szczególności Załącznik nr 1 do Umowy. 3.3 Zakres prac, o którym mowa powyżej, winien zostać wykonany na podstawie dokumentacji pn. „Projekt rozbiórki i budowy fontanny w Parku Widzewskim w Łodzi wraz z przebudową instalacji” opracowanej przez firmę PAGRE Grzegorz Mamenas z Łodzi stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. 3.4 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie wykonania: prac rozbiórkowych, fontanny, komory, technologii fontanny, nawierzchni wokół fontanny, przyłączy o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.5 Teren parku nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego. 3.6 Miejsce wykonania prac: Park Widzewski w Łodzi, dz.23/5, obręb W-22. 3.7 Wymagany okres gwarancji: wynosi minimum 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zwiększyć okres gwarancji do: 66 miesięcy albo 72 miesięcy otrzymując z tego tytułu dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert. Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej złącznik do umowy. Okres gwarancji jest tożsamy z okresem rękojmi. 3.8 Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym dokumentacjach, o których mowa w pkt. 3.3. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z w/w projektami budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 3.9 Ciężar udowodnienia, że materiał, produkt czy wyrób (urządzenie) jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe poszczególnych „równoważnych” elementów zagospodarowania wraz z rysunkami i szczegółowym opisem technicznym (w tym materiałów, z których są wykonane), tak by Zamawiający mógł porównać i ocenić równoważność tych produktów – urządzeń. 3.10 Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 3.11 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia. 3.12 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonych mu pełnomocnictw przeprowadzić niezbędne wymagane przepisami prawa budowlanego procedury w imieniu Zamawiającego umożliwiające oddanie przedmiotu umowy do eksploatacji. 3.14 Wykonawca winien zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania prac, zwłaszcza związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego. 3.15 Roboty muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na utrzymanie porządku ani na stan zdrowotny drzew i krzewów na terenie parku. 3.16 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.17 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.18 Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45262510-9 Roboty kamieniarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1 Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 11.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: 11.2.1 pieniądzu, 11.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 11.2.3 gwarancjach bankowych, 11.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 jt.). 11.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 67 1560 0013 2312 6179 3000 0009 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania ZZM.WOA.ZP.2510.23.2019 11.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 11.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 11.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 11.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 11.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 11.6.3 kwotę wadium, 11.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 11.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 11.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 11.6 SIWZ. 11.8 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 11.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ; 8.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ; 8.2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ; 8.2.4 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 8.2.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.2.4.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 8.2.5 Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ. 8.2.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1. i 8.2.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 8.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html - podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. 8.3.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 8.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Zamawiający wraz z wezwaniem przekaże Wykonawcy stosowny wzór wykazu o którym mowa poniżej): 8.4.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 8.4.1.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu robót. 8.4.1.2 dowodów określających czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 8.4.1.3 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu osób. 8.4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych szczególnych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach