Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie II

Powiat Kluczborski ogłasza przetarg

 • Adres: 46200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4185218 , fax. 0-77 4186520
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kluczborski
  ul. Katowicka 1
  46200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 0-77 4185218, fax. 0-77 4186520
  REGON: 53141250400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie II
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi składającej się z dwóch etapów i polegającej na: I ETAP 3.1.1 Modernizacji istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali celem uzyskania pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz.1034, z późn. zm.), oraz poprawy jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z Projektem Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla gminy Lasowice Wielkie, który stanowi załącznik do SIWZ, dla obrębów : CHOCIANOWICE, CIARKA, GRONOWICE. Ogólna powierzchnia przedmiotowych obrębów wynosi 3797 ha w tym jest około 1926 budynków. I etap dotyczy wykonania prac opisanych w punktach 1.3.1. i 1.3.2. podpunkty b, c d, e Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lasowice Wielkie .Elementem niezbędnym całości prac jest sporządzenie harmonogramu o którym mowa w punkcie 4.1.13 projektu modernizacji. Oczekiwany termin realizacji I etapu ustala się na dzień 15 listopada 2017 roku. Wykonanie i protokólarny odbiór czynności opisanych powyżej będzie podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury częściowej w wysokości 45% wartości zamówienia. II ETAP W II etapie należy wykonać pozostałe czynności opisane w Projekcie modernizacji w tym między innymi prace opisane w punkcie 1.3.2. podpunkt a, oraz w punkcie 1.3.3 Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lasowice Wielkie to znaczy: Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych dotyczących: a) gruntów, w tym: - granic obrębów ewidencyjnych, - granic działek ewidencyjnych, w tym ustalenie linii brzegowej, - użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, - gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń. Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie II ETAPU będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru całości zadania. 3.1.3 Po wykonaniu prac związanych z modernizacją wykonawca dokona aktualizacji rastrowych map zasadniczych w zakresie zmian objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez usunięcie zbędnych lub powielonych obiektów z rastrów mapy zasadniczej doprowadzając do poprawności edycji zasadniczej mapy hybrydowej (wektorowo - rastrowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72320000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach