Przetargi.pl
Modernizacja dwóch szatni przy hali Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach ul. Obrzycka 88

Gmina Oborniki ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6559100 , fax. 061 6559101
 • Data zamieszczenia: 2019-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki
  Piłsudskiego 76
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6559100, fax. 061 6559101
  REGON: 63125880400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.oborniki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dwóch szatni przy hali Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach ul. Obrzycka 88
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch szatni przy hali Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach ul. Obrzycka 88. 1. Istniejący budynek jest placówką oświatową ogólnodostępną, sklasyfikowany jako budynek użyteczności publicznej i przeznaczony na potrzeby nauki i wychowania. Budynek podzielono na segmenty: A, B, C, D. Segment A to Sala Gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-socjalno-sanitarnym. Segment B to łącznik. Segment C to główna część budynku. Segment D to łącznik z częścią dydaktyczną. Segment C to cześć o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej wysokiej (piwnica). Pozostałe segmenty zawieraj 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna niska (kanały techniczne). 2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: a) ilość kondygnacji - 3 nadziemne + 1 podziemna, b) podpiwniczenie - tak (częściowe pod Segmentem C), c) dach - wielospadowy płaski - spadek dachu - od 3,5% do 10%, d) długość całkowita budynku (wzdłuż elewacji frontowej) - 120,88 m, e) szerokość całkowita budynku - 73,65 m, f) mak. wysokość budynku od poz. terenu (przy elew. frontowej) - 11,95 m, g) powierzchnia zabudowy budynku (bez tarasów, schodów zewn.) - 6181,4 m2 3. W ramach zadania należy rozebrać ścianki działowe w węzłach sanitarnych. Rozbiórce podlegają wszystkie drzwi wewnętrzne w obrębie szatni i węzłów sanitarnych. Otwory drzwiowe istniejące, wejściowe do każdej szatni oraz pomiędzy szatniami a węzłami sanitarnymi, należy poszerzyć do montażu nowej stolarki drzwiowej. Należy skuć okładziny z płytek na posadzkach i podłogach. Demontażu podlegają rury instalacji wodnych i kanalizacyjnych w zakresie projektowanych instalacji sanitarnych. W ścianie zewnętrznej należy wykuć otwory do montażu wentylatorów ściennych wywiewnych. 4. Projektowane ściany działowe i wypełniające (istniejące otwory drzwiowe do węzłów sanitarnych) należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego odmiany 500 lub wyższej (klasa gęstości) na zaprawie murarskiej cienkowarstwowej. Alternatywnie z cegły ceramicznej na zaprawie tradycyjnej. 5. Nadproża. Nad otworami drzwiowymi projektuje się nadproża prefabrykowane strunobetonowe oraz stalowe. Nad drzwiami D2 i D3 projektuje sie nadproża prefabrykowane strunobetonowe o długości 150 cm. Nad drzwiami wejściowymi do szatni, drzwi D1, projektuje się nadproża stalowe. 6. Standardowe wyposażenie pomieszczeń a) w sanitariatach: biały montaż, lustra zlicowane z powierzchnia płytek ceramicznych lub montaż na płytkach, pojemniki na mydło, suszarki do rak, pojemniki na papier toaletowy, b) wszystkie lustra hartowane, bezpieczne, Wyposażenie dostarczy i zamontuje Użytkownik. 7. Demontaże istniejących instalacji - w ramach modernizacji szatni przy hali OCS należy zdemontować istniejące poziomy oraz podejścia kanalizacyjne wykonane z rur żeliwnych. Demontowane rurociągi kanalizacyjne znajdują się pod stropem w piwnicy poniżej modernizowanych szatni. Należy również zdemontować fragmenty pionów wraz z zaworami odcinającymi oraz podejścia do przyborów instalacji ciepłej, zimnej wody i cyrkulacji. Demontowana instalacja prowadzona jest w szachtach oraz w zatynkowanych bruzdach ściennych. 8. Instalacja wodociągowa - ciepłą i zimną wodę należy doprowadzić do punktów czerpalnych. Cyrkulacje ciepłej wody użytkowej należy wykonać w zakresie od punktu włączenia do istniejącej instalacji wodociągowej do końcówki pionu instalacji ciepłej wody. Instalacje c.w.u. wykonać z rur z wielowarstwowych. 9. Podejścia do punktów czerpalnych wyprowadzić w ściankach dla podłączenia armatury za pośrednictwem zaworów kątowych 1/2x3/8”. Nad stelażem do montażu miski ustępowej wykonać drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do zaworów odcinających na instalacji cieplej, zimnej wody i cyrkulacji. W umywalniach przy umywalkach należy zastosować czasowy zawór stojący do umywalki oraz zestawy prysznicowe podtynkowe z wyłącznikiem czasowym i możliwością regulacji temperatury. Miski ustępowe i pisuary na stelażach do zabudowy podtynkowej. 10. Jako izolacje termiczna należy zastosować prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu o grubości 9 mm dla zimnej wody, natomiast dla ciepłej wody grubości izolacji dla poszczególnych średnic, w zależności od średnicy wewnętrznej. 11. Instalacje po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie: a) użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne), b) prawidłowości wykonania połączeń zaciskanych, lutowanych i gwintowanych, c) prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych. 12. Instalacja kanalizacji sanitarnej - dla odprowadzenia ścieków zaprojektowana została wewnętrzna grawitacyjna instalacja kanalizacji sanitarnej. 13. Instalacja wentylacji - w pomieszczeniach szatni zaprojektowano wentylatory wyciągowe ścienne załączane ręcznie. W pomieszczeniach umywalni zaprojektowano wentylatory wyciągowe ścienne załączane za pomocą czujnika wilgotności. W pomieszczeniach toalet zaprojektowano wentylatory ścienne wyciągowe załączane ze światłem z opóźnieniem czasowym. 14. Instalacja oświetleniowa zaprojektowano jako podtynkowa przewodami YDY o 3x1,5mm2, YDY o 4x1,5mm2 z izolacja 750V. Instalacje oświetleniowa pomieszczeń szatni zaprojektowano jako podtynkowa. Podejścia w pomieszczeniach pod wyłączniki wykonać podtynkowo. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt instalacyjny szczelny min. IP44 i oprawy hermetyczne o IP65. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oświetleniowe typu LED montowane do stropu natynkowo. Do wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny PE. Łączniki oświetleniowe umiejscowić na wysokości 130 cm od podłogi. Oświetlenie awaryjne tworzą oprawy typu LED wyposażone w moduły awaryjne 3h oraz oprawy ewakuacyjne oświetlenia kierunkowego ze źródłami LED z piktogramami i modułami awaryjnymi 3h. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej dotyczy szerszego zakresu niż przedmiot niniejszego zamówienia. Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania dotyczy wyłącznie szatni nr 1 i szatni nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę do oferty: 1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW). 2) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zamawiającego, który stanowi załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia (Część II SIWZ) - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych w przedmiarze robót. Tabela kosztorysu ofertowego winna odpowiadać tabeli przedmiaru robót tj. powinna zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe (bez możliwości ich pomijania). Dla każdej pozycji kosztorysu należy podać m.in. nazwę/opis pozycji, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową, wartość pozycji. Jeżeli w wyniku dokonanej przez wykonawcę analizy dokumentacji projektowej uzna ilość robót określoną w przedmiarze robót za niewłaściwą, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 2. Oświadczenie przekazywane przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 IDW).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach