Przetargi.pl
„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”

Powiat Gryficki - Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, Piłsudskiego 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91384213 , fax. 91384213
 • Data zamieszczenia: 2022-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gryficki - Zarząd Dróg Powiatowych
  Piłsudskiego 18
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91384213, fax. 91384213
  REGON: 811773869
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty o długości odc. ok. 5,13 km) wraz z przebudową 2 skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo w miejscowości Gryfice. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: - wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych- ścinkę drzew - rozbiórki nawierzchni bitumicznych i z polbruków,- roboty ziemne (korytowanie)- wykonaniu podbudów - wykonaniu warstw wiążących, wyrównawczych oraz serialnych z mieszanek AC- ustawieniu krawężników i obrzeży- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk- regulacji pionowej studni i włazów- roboty wykończeniowe- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego- uporządkowaniu terenu wraz z robotami towarzyszącymi.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, SST i Rozdziale C SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach