Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 291546W w miejscowości Słomin, o długości 1718 mb - I etap

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza przetarg

 • Adres: 09450 Wyszogród, ul. Rębowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 311 020 , fax. 242 311 024
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
  ul. Rębowska 37
  09450 Wyszogród, woj. mazowieckie
  tel. 242 311 020, fax. 242 311 024
  REGON: 52847400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 291546W w miejscowości Słomin, o długości 1718 mb - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej poprzez wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Modernizacja drogi gminnej nr 291546W w miejscowości Słomin, o długości 1718 mb – I etap. UWAGA: Etap I inwestycji nie obejmuje swym zakresem wykonania nawierzchni bitumicznej. 2. Lokalizacja: Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Wyszogród w miejscowości Słomin, dz. ewid. nr 63, obręb geodezyjny 0014 Słomin 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - roboty związane z wyprofilowaniem i uzupełnieniem podbudowy - roboty związane z wykonaniem poboczy - roboty wykończeniowe - oznakowanie projektowanej drogi - odwodnienie 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III niniejszej SIWZ. Właściwa grubość warstw podbudowy oraz poboczy określona jest w części opisowej dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach