Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 110820R w miejscowości Studzian

Gmina Przeworsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 648 73 97
 • Data zamieszczenia: 2022-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przeworsk
  ul. Bernardyńska 1a
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 16 648 73 97
  REGON: 650900513
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 110820R w miejscowości Studzian
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót dla ww zadania obejmuje m.in. odtworzenie trasy w terenie, korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża, stabilizację gruntu cementem, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie chodnika z kostki betonowej, uzupełnienie poboczy, regulację studni kanalizacyjnych, montaż krawężników drogowych, przepustów, umocnienie skarp płytami ażurowymi, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci gazowej. Szczegółowy zakres robót określony został w SWZ i załączniku do SWZ przedmiar robót (formularz kosztorysu ofertowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach