Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 108306L w miejscowości Majdan Moniacki - Wierzbica, gmina Urzędów, w km 1+167 do km 2+397

Gmina Urzędów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-250 Urzędów, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 822 50 42 , fax. 81 822 51 50
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urzędów
  ul. Rynek 26
  23-250 Urzędów, woj. lubelskie
  tel. 81 822 50 42, fax. 81 822 51 50
  REGON: 54908043729000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 108306L w miejscowości Majdan Moniacki - Wierzbica, gmina Urzędów, w km 1+167 do km 2+397
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej nr 108306L w miejscowości Majdan Moniacki - Wierzbica, gmina Urzędów, w km 1+167 do km 2+397. Realizacja zadania przewidziana jest z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Odcinek o długości 1230 mb przeznaczony do modernizacji położony jest na działkach nr ewid. 1 obr. Majdan Moniacki oraz nr ewid. 1, 135, 62, 76 obr. Wierzbica. Stan istniejący: jezdnia bitumiczna, częściowo popękana z widocznymi ubytkami. Jezdnia o zmiennej szerokości (średnia szerokość 3,70 m) i długości 1230 m o przekroju daszkowym, z docelowym spadkiem poprzecznym 2%. Pobocza gruntowe trawiaste nie wchodzą w zakres opracowania. Parametry modernizowanej drogi: długość drogi: 1230,00 m, szerokość drogi: 3,70m. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; oczyszczenie i usuniecie luźnych okruchów nawierzchni; remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltową; mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; wykonanie warstwy wiążącej – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm; wykonanie warstwy ścieralnej – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu określa: załączony przedmiar robót oraz mapka z lokalizacją drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: cz. VI punkt C ppkt. 1) niniejszej siwz, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ppkt. 1) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się podmioty występujące wspólnie – oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i nr 3 do siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo winno zawierać wskazanie postepowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania, a także oświadczenie o wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 7. Jeżeli ich oferta zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Podmioty występujące wspólnie muszą spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu (cz. V B pkt 3 siwz, natomiast cz.VA, pkt 1 (dot. wykluczenia ) każdy wykonawca oddzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach