Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-660 Warka, Plac St. Czarnieckiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 665 12 00 , fax. 048 665 12 25
 • Data zamieszczenia: 2021-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Warka
  Plac St. Czarnieckiego 1
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 048 665 12 00, fax. 048 665 12 25
  REGON: 52662400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi, zlokalizowanej na działce o nr ewid. geod. 157 obręb ew. 0016 Konary w Gminie Warka o długości 998 mb. Zakres robót obejmuje m.in: - roboty pomiarowe, - mechaniczne ścinanie poboczy, - mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych zjazdów, - regulacja pionowa studni teletechnicznych, - regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, - oczyszczanie rowów oraz przepustów, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 6 oraz przedmiar robót – załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach