Przetargi.pl
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska na dz. 2094, 2470, 2471, 1632 na łącznej długości 0,469 km.”

Gmina Głogów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36060 Głogów Małopolski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8515123, 8515124 , fax. 178 515 120
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów Małopolski
  ul. Rynek 1
  36060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 8515123, 8515124, fax. 178 515 120
  REGON: 69058207400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.glogow-mlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska na dz. 2094, 2470, 2471, 1632 na łącznej długości 0,469 km.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót objętych zamówieniem. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska na dz. 2094, 2470, 2471, 1632 na łącznej długości 0,469 km.” o zakresie rzeczowym: Zakres zamówienia obejmuje : - wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej - 1 641,50 m2 - roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem - 1 kpl Szczegółowy zakres robót określają przedmiary stanowiące załącznik do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach