Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębach geodezyjnych: Kącik – Pręgowo Żuławskie gmina Nowy Staw.

GMINA NOWY STAW ogłasza przetarg

 • Adres: 82-230 Nowy Staw, ul. Gen. Józefa Bema 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 27 15 110 , fax. 55 27 15 123
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NOWY STAW
  ul. Gen. Józefa Bema 1
  82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie
  tel. 55 27 15 110, fax. 55 27 15 123
  REGON: 170747922
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowystaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębach geodezyjnych: Kącik – Pręgowo Żuławskie gmina Nowy Staw.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej Kącik – Pręgowo Żuławskie w gminie Nowy Staw. Z pełnego zakresu „Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę” i projektu zagospodarowania terenu wydzielono roboty dotyczące przebudowy odcinka drogi o długości 500,00 mb przedstawionego na Planie sytuacyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach