Przetargi.pl
Modernizacja dróg rolniczych na terenie Gminy Łużna w roku 2019

Gmina Łużna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-322 Łużna, Łużna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 543 922, , fax. 183 543 039
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łużna
  Łużna 634
  38-322 Łużna, woj. małopolskie
  tel. 183 543 922, , fax. 183 543 039
  REGON: 49189246900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,240588.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg rolniczych na terenie Gminy Łużna w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Modernizacja dróg rolniczych na terenie Gminy Łużna w roku 2019” Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 następujące części: 1) Część I: Modernizacja drogi rolniczej Łużna Wesołów – Boczna w km 0+000 – 0+320 W zakres robót wchodzi wyprofilowanie istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR>25%, oraz współczynnikiem filtracji K>8m/dobę. Istniejąca konstrukcja zostanie wzmocniona warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Zostaną wykonane nowe warstwy bitumiczne drogi. Warstwa wiążąca – 4cm AC16W 50/70 oraz warstwa ścieralna 4cm AC11 S 50/70. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 3,00 m. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10 cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W miejscach sączenia wód gruntowych zostanie wbudowany sączek poprzeczny z kruszywa osłoniętego geowółkninie separacyjno-filtracyjnej oraz rurą drenarską fi 100 mm. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) projekt budowlany, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót stanowiący element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. 3) Część II: Modernizacja drogi rolniczej Szalowa – Górzyna K\P Pabisa w km 0+000 – 0+264 etap I. W zakres robót wchodzi wyprofilowanie istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR>25%, oraz współczynnikiem filtracji K>8m/dobę. Istniejąca konstrukcja zostanie wzmocniona warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Zostaną wykonane nowe warstwy bitumiczne drogi. Warstwa wiążąca – 4cm AC16W 50/70 oraz warstwa ścieralna 4cm AC11 S 50/70. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość2,80 m. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10 cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) projekt budowlany, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót stanowiący element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. 5) Część III: Modernizacja drogi rolniczej Łużna – Podlesie w kier. P. Dyndy etap I. W zakres robót wchodzi rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z odwozem na odkład, wyprofilowanie istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR>25%, oraz współczynnikiem filtracji K>8m/dobę. Istniejąca konstrukcja zostanie wzmocniona warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Zostaną wykonane nowe warstwy bitumiczne drogi. Warstwa wiążąca – 4cm AC16W 50/70 oraz warstwa ścieralna 4cm AC11 S 50/70. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 2,80 m. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10 cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W miejscach sączenia wód gruntowych zostanie wbudowany sączek poprzeczny z kruszywa osłoniętego geowółkninie separacyjno-filtracyjnej oraz rurą drenarską fi 100 mm. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) projekt budowlany, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót stanowiący element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń (równoważnych) niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie nazwy własne podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako przykładowe. Powyższe dotyczy wszystkich trzech części przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Powyższe dotyczy wszystkich trzech części przedmiotu zamówienia. 4. Prace muszą być wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w: 1) ustawie Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), 2) ustawie z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), 3) rozporządzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.z 2016 r. poz. 124), 4) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 6) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 8) rozporządzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 poz. 735), 9) innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi, • warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej, • przepisom i normom dotyczącym ogólnych wymagań odnośnie wykonywania robót, • szczegółowym przepisom, Polskim Normom, aprobatom technicznym oraz innym dokumentom i ustaleniom technicznym dla poszczególnych rodzajów robót. 5. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1) ustanowienie kierownika budowy, 2) zabezpieczenie urządzeń i sieci istniejących, 3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) na każde żądanie Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 5) uzyskanie wyników prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 6) uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 7) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy , 8) przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości Część I: Modernizacja drogi rolniczej Łużna Wesołów – Boczna w km 0+000 – 0+320 – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) Część II: Modernizacja drogi rolniczej Szalowa – Górzyna KP Pabisa w km 0+000 – 0+264 etap I. – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Część III: Modernizacja drogi rolniczej Łużna – Podlesie w kier. P. Dyndy etap I. - 2000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do SIWZ; 3) Kosztorys ofertowy w wersji papierowej sporządzony przez Wykonawcę przy wykorzystaniu metody kalkulacji uproszczonej zgodnie z zapisami punktu XV SIWZ. 4) Dowód wniesienia wadium. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 PZP, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach