Przetargi.pl
„Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego”

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3375831 , fax. 18 3337831
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ
  ul. Józefa Marka 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3375831, fax. 18 3337831
  REGON: 491898880
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.limanowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie częściowe nr 1 – „Remont drogi powiatowej nr 1579 K w m. Kanina i Przyszowa, remont drogi powiatowej nr 1545 K w m. Stronie oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K w m. Łukowica”. 1. Zakres zadania w szczególności obejmuje wykonanie:1) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyna – Naszacowice w km od 0+020 do 2+438 w m. Kanina i Przyszowa:a) roboty przygotowawcze,b) roboty rozbiórkowe i ziemnec) remont odwodnienia,d) remont nawierzchni,e) remont zjazdów,f) remont poboczy,g) odtworzenie oznakowania poziomego,h) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500. 2) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w km od 6+106-7+000 w miejscowości Stronie:a) roboty przygotowawcze,b) roboty ziemne – likwidacja przełomów drogowych,c) remont odwodnienia,d) roboty nawierzchniowe,e) remont pobocza wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją,f) odtworzenie oznakowania poziomego,g) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.3) w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik – Limanowa w m. Łukowica na odc. 4+388,80-5+498:a) roboty przygotowawcze,b) roboty ziemne,c) przebudowa pobocza na pobocze utwardzone kostką betonową,d) przebudowa odwodnienia,e) przebudowa ogrodzeń,f) odtworzenie oznakowania poziomego,g) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadnia oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.Zadanie częściowe nr 2 – „Remont drogi powiatowej nr 1618 K w m. Koszary, drogi powiatowej nr 1632K w m. Podłopień i Tymbark, oraz drogi powiatowej nr 1622 K w m. Porąbka i w m. Dobra”.1. Zakres zadania w szczególności obejmuje wykonanie:1) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów od km 1+979 do km 3+353 w m. Koszary:a) roboty przygotowawcze,b) roboty rozbiórkowe i ziemne - likwidacja przełomów drogowych,c) remont odwodnienia,d) remont poboczy,e) remont nawierzchni,f) odtworzenie oznakowania poziomego,g) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500. 2) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 17+470-18+130 w m. Podłopień i Tymbark:a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,b) roboty ziemne – likwidacja przełomów drogowych,c) roboty nawierzchniowe,d) remont pobocza wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją,e) odtworzenie oznakowania poziomego,f) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.3) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1622 K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra w km 15+072-15+537 w m. Porąbka:a) roboty przygotowawcze,b) roboty ziemne – likwidacja przełomów drogowych,c) roboty nawierzchniowe,d) remont pobocza wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją,e) remont cząstkowy nawierzchni chodnika oraz na zjazdach, f) odtworzenie oznakowania poziomego,g) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadnia oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.4) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1622 K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra w km 18+524-18+786 w m. Dobra:a) roboty przygotowawcze,b) roboty ziemne – likwidacja przełomów drogowych,c) roboty nawierzchniowe,d) remont cząstkowy nawierzchni chodnika, e) odtworzenie oznakowania poziomego,f) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadnia oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.Zadanie częściowe nr 3 – „Remont drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica w m. Zalesie i Zbludza oraz drogi powiatowej nr 1629 K w m. Poręba Wielka i w m. Niedźwiedź”1. Zakres zadania w szczególności obejmuje wykonanie:1) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica od km 16+060 do km 17+494 w m. Zalesie i Zbludza:a) roboty przygotowawcze,b) roboty ziemne,c) roboty nawierzchniowe,d) remont pobocza wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją,e) odtworzenie oznakowania poziomego,f) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500. 2) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna – Hucisko w km 7+968-8+476 w m. Poręba Wielka:a) roboty przygotowawcze,b) roboty rozbiórkowe i ziemne,c) remont odwodnienia,d) remont nawierzchni,e) remont poboczy,f) remont cząstkowy nawierzchni chodnika oraz na zjazdach,g) odtworzenie oznakowania poziomego,h) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadąsania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.3) w ramach remontu drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna – Hucisko w km 4+520-5+254 w m. Niedźwiedź:a) roboty przygotowawcze,b) roboty ziemne,c) remont nawierzchni,d) remont poboczy,e) odtworzenie oznakowania poziomego,f) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadnia oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.Zadanie częściowe nr 4 – „Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury turystycznej' Zakres zadania w szczególności obejmuje wykonanie:a) budowa sieci oświetlenia drogowego,b) wykonanie punktów wypoczynkowych (zagospodarowanie zatoczek turystycznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, że posiada środki w wysokości co najmniej:a) 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset złotych) – dla zadania częściowego nr 1,b) 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) – dla zadania częściowego nr 2,c) 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) – dla zadania częściowego nr 3,d) 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) – dla zdania częściowego nr 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.4. Zdolność techniczna lub zawodowa1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył): co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.)o wartości brutto każdej z robót co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) – dla zadania częściowego nr 1, 2 i 3.Dla zadania częściowego nr 4 Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).Nie można sumować zadań o mniejszej wartości aby uzyskać wymaganą wartość.Użyte w treści opisu warunku pojęcia budowa, przebudowa lub remont mają takie znaczenie jak nadaje im ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2351 ze zm.) zgodnie z którą przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem:a) dla zadania częściowego nr 1, 2 i 3 - co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,b) dla zadania częściowego nr 4 - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).2. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający przeliczy wartość według średniego kursu NBP podanego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli podsiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach