Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej

Urząd Miasta i Gminy Bardo ogłasza przetarg

 • Adres: 57-256 Bardo, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 171 478, 64 8171478 w. 64 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Bardo
  ul. Rynek 2
  57-256 Bardo, woj. dolnośląskie
  tel. 748 171 478, 64 8171478 w. 64, fax. -
  REGON: 52870600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi gminne w Grochowej (działka nr ewidencyjny gruntów 72) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3158D do budynku nr 10 w Grochowej (przy przystanku autobusowym) o łącznej powierzchni ok. 2 000,00 m2 - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg gminnych 118794D oraz 118793D w Grochowej. Zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. ok 4 cm, - wykonanie istniejących wjazdów/wyjazdów do posesji - 3 szt. (do posesji nr 8, do posesji nr 9, z drogą transportu rolnego o nr ewid. gruntów 59) - wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC-16W nie mniej niż 4 cm - regulacja studzienek, wpustów ulicznych, włazów, zaworów itp. znajdujących się w jezdni - wykonanie warstwy wierzchniej (ścieralnej) o gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC-11S z uwzględnieniem spadków poprzecznych i wzdłużnych - wykonanie jednostronnego pobocza na całej długości asfaltowanej drogi (z pominięciem zjazdów i zejść do nieruchomości przyległych) na szerokości 50 cm kruszywem mineralnym o frakcji 0-31,5 mm, zagęszczonym mechanicznie z utrwaleniem emulsją. - niweletę drogi ukształtować w taki sposób aby dostosować ją do wysokości istniejących skrzyżowań, zachowując płynność przebiegu drogi. - spadki poprzeczne i podłużne ukształtować w sposób zapewniający naturalny odpływ wód opadowych z całej długości drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach