Przetargi.pl
Modernizacja domów ludowych

Gmina Wolbórz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 164 251, , fax. 446 164 241
 • Data zamieszczenia: 2020-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbórz
  Pl. Jagiełły 28
  97-320 Wolbórz, woj. łódzkie
  tel. 446 164 251, , fax. 446 164 241
  REGON: 59064785900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolborz.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja domów ludowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: ,,Modernizacja domów ludowych”. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: 3. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja domów ludowych: Część 1: ,,Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach” polegająca na remoncie dachu. Rozbiórka i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego. Wykonanie nowej więźby dachowej bez naruszania istniejących sufitów. Wykonanie nowego pokrycia dachowego. Część 2: ,,Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy” polegająca na remoncie dachu. Rozbiórka istniejącego dachu, wykonanie nowej więźby dachowej oraz pokrycia dachowego. Zdemontowane płyty azbestowe należy złożyć na palety i zabezpieczyć folią typu stretch. Utylizacja azbestu po stronie Zamawiającego. Zamawiający powierzy wykonawcy następujące materiały: panel dachowy Retro25 /554 MAT 0,5 7016AM – 496,38m², Arkusze blachy 1250 MAT 0,5 7016AM (na obróbki blacharskie) – 35 arkuszy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 5. Zamawiający zaleca, przed dokonaniem wyceny oferty, odbycie wizji lokalnej w terenie, którego prace wykonawcze mają dotyczyć. Dokonanie wizji lokalnej może stanowić dla wykonawcy istotną wskazówkę, umożliwiającą realne skalkulowanie ceny oferty w sposób rzetelny. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), grupa kapitałowa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach