Przetargi.pl
Modernizacja części stałej ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 397 950 , fax. 225 397 924
 • Data zamieszczenia: 2020-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Powstania Warszawskiego
  ul. Grzybowska 79
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 397 950, fax. 225 397 924
  REGON: 15760222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja części stałej ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wybranych elementów ekspozycji stałej MPW na parterze, pierwszym piętrze i antresoli. Elementami modernizacji są następujące zadania: wymiana wydruków na ekspozycji MPW wykonanych na folii na wykonane drukiem UV bezpośrednio na podłożu typu Dibond; wymiana zostanie zakończona scaleniem malarskim warstwy graficznej na ścianach ekspozycji muzealnej; wymiana 7 gablot na nowe oraz naprawa 15 gablot. Modernizacja musi być wykonana z zachowaniem pierwotnej koncepcji scenograficznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składając ofertę powinien złożyć wszystkie poniżej wymienione dokumenty. 1. Wypełniony formularz ofertowy 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3. Pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach