Przetargi.pl
„Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Mireckiego.”

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3118060 , fax. 94 3425419
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
  ul. Połczyńska 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3118060, fax. 94 3425419
  REGON: 33000246600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit-koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Mireckiego.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja chodników” obejmująca 7 zadań: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Mireckiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego; 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - Chodnik w ul. Zwycięstwa: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, wjazdów, krawężników i obrzeży przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie od ul. Czwartaków do granicy posesji nr 321 i posesji 323. Planowany zakres prac został określony w załączniku graficznym dla zadania „Roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, wjazdów, krawężników i obrzeży przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie od ul. Czwartaków do granicy posesji nr 321 i posesji 323” I obejmuje wymianę nawierzchni chodników i wjazdów na łącznej powierzchni ok. 646,94m2 Zadanie nr 2 - Chodnik w ul. Kutrzeby: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, krawężników i obrzeży przy ulicy T. Kutrzeby od ul. Monte Cassino do schodów do kładki dla pieszych w Koszalinie – strona lewa. Planowany zakres prac został określony w załączniku graficznym dla zadania „Roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, krawężników i obrzeży przy ulicy T. Kutrzeby od ul. Monte Cassino do schodów do kładki dla pieszych w Koszalinie - strona lewa” i obejmuje wymianę nawierzchni chodników na powierzchni ok. 622,1 m2. Zadanie nr 3 - Chodnik w ul. Gierczak: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdów, krawężników i obrzeży przy ulicy E. Gierczak w Koszalinie na obszarze wskazanym w załączniku graficznym dla zadania „Roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdów, krawężników i obrzeży przy ulicy E. Gierczak w Koszalinie” i obejmuje wymianę nawierzchni chodników na powierzchni ok. 747,1 m2. Zadanie nr 4 - Chodnik w ul. Sierpińskiego: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, krawężników i obrzeży przy ulicy W. Sierpińskiego przy bloku 1-1B w Koszalinie. Planowany zakres prac został określony w załączniku graficznym dla zadania „Roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, krawężników i obrzeży przy ulicy W. Sierpińskiego przy bloku 1-1B w Koszalinie” i obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na powierzchni ok. 484,16 m2. Zadanie nr 5 - Chodnik w ul. Próchnika: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami przy ul. A. Próchnika na wysokości bloku 8-8B w Koszalinie. Planowany zakres prac został określony w załączniku graficznym dla zadania „Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami przy ul. A. Próchnika na wysokości bloku 8-8B w Koszalinie” i obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na powierzchni ok. 484,16 m2. Zadanie nr 6 - Chodnik w ul. Mireckiego: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży przy ulicy J. Mireckiego od ul. Piłsudskiego do ul. T. Rejtana w Koszalinie strona lewa. Planowany zakres prac został określony w załączniku graficznym dla zadania „Roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży przy ulicy J. Mireckiego od ul. Piłsudskiego do ul. T. Rejtana w Koszalinie” i obejmuje wymianę nawierzchni chodników i wjazdów na łącznej powierzchni ok. 256,01 m2. Zadanie nr 7 - Chodnik w ul. Hołdu Pruskiego: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdów wraz z regulacją krawężników i wymianą obrzeży przy ul. Hołdu Pruskiego od ul. Zwycięstwa do ul. K. Szymanowskiego w Koszalinie. Planowany zakres prac został określony w załączniku graficznym dla zadania „Roboty budowlane polegające na remoncie konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdów wraz z regulacją krawężników i wymianą obrzeży przy ul. Hołdu Pruskiego od ul. Zwycięstwa do ul. K. Szymanowskiego w Koszalinie” I obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na łącznej powierzchni ok. 672,33 m2. UWAGA!!! Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłaszania przed przystąpieniem do regulacji zaworów, studni i włazów rozpoczęcie robót właścicielom istniejących sieci (np. ZG, MWiK, ORANGE…) oraz do poniesienia ewentualnych kosztów ich odbioru. Taką politykę stosuje ORANGE POLSKA „Zasady wykonywania odbioru końcowego/nadzoru właścicielskiego” dostępne na stronie internetowej http://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml po dopełnieniu odpowiednich formalności drogą mailową na adres DISU.RNWUUiISzcz@orange.com z wnioskiem o uzyskanie zgody oraz zapewnienie nadzoru ze strony Orange Polska nad pracami planowanymi; przesłanie zwrotnie wypełnionego wniosku na powyżej podany adres @. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu tj. sporządzenia projektu, jego wdrożenia, utrzymanie zabezpieczeń przez cały czas trwania robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie objętym remontem w trakcie trwania robót. Dopuszcza się w zasadnych sytuacjach tymczasowe częściowe (etapowe) zamknięcia dla ruchu odcinków chodnika, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. W miejscach, gdzie w dokumentacji przetargowej, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, w szczególności o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do spełnienia wymagań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych - warunki ogólne w tym: badania laboratoryjne, obsługa geodezyjna 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C”, „E” SIWZ. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, w tym w szczególności obejmujących: roboty brukarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie Nr 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100); Zadanie Nr 2: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100); Zadanie Nr 3: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100); Zadanie Nr 4: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100); Zadanie Nr 5: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100); Zadanie Nr 6: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100); Zadanie Nr 7: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego mBank S.A. Oddział Szczecin 91 1140 1137 0000 2162 9500 1004. 2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał należy złożyć w Dziale Finansowo – Księgowym ZDiT pok. 11 lub bezpośrednio do oferty. W przypadku złożenia oryginału wadium bezpośrednio do oferty zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Kopię dokumentów wadialnych należy załączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Gmina Miasto Koszalin – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin. 5. Oferta wspólna. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w dokumencie wadialnym (wnoszonym w innej formie niż pieniądz) winno być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone. Gwarancja wadialna będzie również skuteczna jeżeli w swojej treści powoływała się będzie na udzielone liderowi pełnomocnictwo od reszty konsorcjantów i będzie obejmowała zdarzenia spowodowane działaniem i zaniechaniem innych członków. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 2 i 4 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 10. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Oferta winna zawierać: a) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (Formularz nr 1 do rozdziału B SIWZ); b) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (Formularz ofertowy Nr 2.1 – 2.7 Wyceniony Przedmiar Robót stanowiący załącznik do rozdziału B SIWZ); c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania (Formularz nr 3 do rozdziału B SIWZ); d) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (Formularz nr 4 do rozdziału B SIWZ); e) dowód wniesienia wadium; f) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 9 i 10. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Wykonawcy składający wspólna ofertę muszę złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach