Przetargi.pl
Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 14A w Trzciance

Gmina Trzcianka ogłasza przetarg

 • Adres: 64980 Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 352 73 35 , fax. 67 216 37 50
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzcianka
  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7
  64980 Trzcianka, woj. wielkopolskie
  tel. 67 352 73 35, fax. 67 216 37 50
  REGON: 57079112900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzcianka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 14A w Trzciance
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji budynku użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 14A w Trzciance. Zakres robót obejmuje: 1.1. Nawierzchnia z kostki brukowej, podjazd dla niepełnosprawnych 1.1.1. Mechaniczne wykonanie koryta; 1.1.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego; 1.1.3. Schody, podest i podjazd betonowy; 1.1.4. Posadzki z płyt prostokątnych PRESSBETON (lub równoważnych); 1.1.5. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej; 1.1.6. Nawierzchnie z kostki brukowej 6 i 8 cm; 1.1.7. Krawężniki i obrzeża betonowe; 1.1.8. Ręczne karczowanie pnia. 1.2. Termomodernizacja ścian 1.2.1. Przygotowanie podłoża ścian; 1.2.2. Ocieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi syst. ATLAS STOPTER (lubrównoważnym); 1.2.3. Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi; 1.2.4. Wymiana obróbek blacharskich i rur spustowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwa, kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach