Przetargi.pl
Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Gmina Piła ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, pl. Staszica 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piła
  pl. Staszica 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  REGON: 570791164
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile.2. Zakres prac obejmuje:a) roboty budowlane polegające m.in. na:- demontażu okładzin ściennych i podłogowych, drzwi wewnętrznych,- wykonaniu nowych ścianek działowych, tynków i gładzi wewnętrznych,- montażu stolarki drzwiowej z ościeżnicami,- wyposażeniu pomieszczeń przedszkola w urządzenia ruchome,b) roboty elektryczne polegające m.in. na:- wymianie oświetlenia podstawowego, - wykonaniu/rozbudowie instalacji monitoringu, instalacji przeciwwłamaniowej, telefonicznej,c) roboty sanitarne polegające m.in. na:- wykonaniu instalacji oddymiającej klatki schodowej, częściowo nowej instalacji c.o.,- wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wody ciepłej, p.poż.,d) zapewnienie dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z art. 6 pkt. 1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) poprzez:- dostawę schodołazu gąsienicowego na potrzeby osób niepełnosprawnych,- roboty budowlane na parterze w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do SWZ pn. Uzupełnienie dokumentacji.3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach