Przetargi.pl
Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.

GMINA ZAWIERCIE ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, LEŚNA 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 494 12 74, +48 32 494 12 67
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZAWIERCIE
  LEŚNA 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. +48 32 494 12 74, +48 32 494 12 67
  REGON: 276258871
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.1. Stan istniejący:Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu powstał w połowie lat 70. XX wieku. Budynek z centralnie zlokalizowaną salą widowiskową, otoczoną wokół pomieszczeniami towarzyszącymi, pomieszczeniami biurowymi oraz pracowniami plastycznymi (…)2. Zakres robót budowlanych obejmuje:2.1. Branża budowlana:1) Rozbiórki i demontaże:2) Przygotowanie podłoża dachu i technologia wykonania pokrycia dachu:3) Dach obiektu i zewnętrzne elementy – zadaszenia:4) Montaż membrany EPDM:5) Balustrady:6) Warstwy tarasów i balkonów:7) Elewacja z płyt włókno-cementowych:Wykonać elewację wentylowaną z płyt włókno-cementowych. Elewację zaprojektowano z płyt grubości 8mm o wymiarach maksymalnych płyty 250 x 122 cm w kolorze ciemno-szarym, kolorze jasno-szarym oraz w części elewacji, w obrębie logo z płyt jasno-szarych ze strukturą linearną (jako frezowane, bez podświetlenia)” elewacji z płyt jasno-szarych ze strukturą linearną. Cięcie, składowanie i transport płyt wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. Pod-konstrukcję systemową wykonać z profili aluminiowych T kotwionych do elewacji poprzez warstwę styropianu za pomocą kotew posiadających niezbędne atesty budowlane. Profile aluminiowe należy pomalować farbami do aluminium w kolorze czarnym. 8) Elewacje główne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym:Część elewacji głównych wykończona będzie tynkiem, lokalizacja według rysunkówprojektowych. Istniejący tynk oczyścić, gdzie konieczne wykonać naprawy tynku.Wykonać warstwę podkładową z kleju na siatce. Wykonać warstwę tynku o uziarnieniu 3 mm z zatarciem typu baranek. 9) Elewacje dziedzińca:Dwie elewacje dziedzińca, które są tynkowane należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym. Istniejący tynk oczyścić, gdzie konieczne wykonać naprawy tynku. Wykonać warstwę podkładową z kleju na siatce z włókna szklanego do zastosowań zewnętrznych. Wykonać warstwę tynku o uziarnieniu 3 mm z zatarciem typu baranek. Użyć tynku silikonowego lub silikatowego. Tynk akrylowy nie jest dopuszczalny. Dwie pozostałe elewacje dziedzińca po zdemontowaniu blachy falistej i izolacji należyoczyścić, wyrównać jeśli jest to konieczne. Elewację należy docieplić płytami z wełnymineralnej grubości 18 cm montowanymi mechanicznie do podłoża. Płyty zaciągnąćklejem na siatce z włókna szklanego do zastosować zewnętrznych. Wykonać warstwę tynku o uziarnieniu 3 mm z zatarciem typu baranek. żyć tynku silikonowego lub silikatowego. 10) Sufity podwieszane w zadaszeniach zewnętrznych:Wykonać sufity podwieszane z kasetonów z siatki cięto-ciągnionej aluminiowej o oczku wielkości 8x6 mm. Do montażu zastosować systemowe profile nośne C 60x35 mm oraz profile krawędziowe z kątownika 50x50 mm. Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa:Zamontować ślusarkę aluminiową okienną i drzwiową zgodnie z rysunkami zestawień.11) Okładziny schodów zewnętrznych:Na schodach zewnętrznych do USC zamontować stopnice i podstopnice z płyt granitowych grubości 3 cm na zaprawach mrozoodpornych. 2.2 Branża elektryczna:1) Instalacja fotowoltaiczna:Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 49,28 kWp. Docelowo instalacja będzie włączona do sieci elektroenergetycznej”.Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:a) moduły fotowoltaiczne 385W,b) falownik fotowoltaiczny,c) okablowanie: okablowanie i złącza po stronie prądu stałego (DC), okablowanie po stronie prądu zmiennego (AC),d) Rozdzielnie elektryczne: Rozdzielnica RPV,e) Ochronniki przepięciowe DC w obudowie,f) Konstrukcja: Konstrukcja montażowa dla ramkowych modułów fotowoltaicznych:g) Instalacje elektryczne,h) System zabezpieczenia przed wypływem energii do sieci,i) Zabezpieczenia przeciwpożarowe,j) Ochrona przeciwprzepięciowa.2) Instalacja odgromowa;Dla zapewnienia ochrony odgromowej obiektu na dachu obiektu zaprojektowano siatkę poziomych oraz pionowych przewodów instalacji odgromowej. Przewody instalacji odgromowej wykonane będą z pręta stalowego, ocynkowanego o średnicy 8 mm. W celu ochrony urządzeń na dachu budynku zastosowane będą maszty odgromowe o podstawach betonowych o wysokości dostosowanej do chronionych urządzeń. Zaprojektowany rozstaw masztów zapewnia ochronę powierzchni instalacji fotowoltaicznej.3) Instalacje zewnętrzne:Instalacja oświetlenia zewnętrznego:Zaprojektowano instalację oświetlenia zewnętrznego w postaci pasków LED montowanychw zadaszeniu. Oprawy oświetlenia zewnętrznego sterowane będą za pomocą zegara astronomicznego.2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej swz).3. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.4. Tam, gdzie w SWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub innych dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, pzp Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji (…)5. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.6. Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego.7. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.8. Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w obiektach użyteczności publicznej, wykona prace w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury oraz przyległej restauracji w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystania z budynku przez pracowników i klientów.Wszelkie prace zakłócające funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury przyległej restauracji Wykonawca będzie wykonywał w terminie i na zasadach uzgodnionych z osobą nadzorującą realizację umowy z ramienia Zamawiającego.9. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z załączonego do SWZ przedmiaru robót (t.j. roboty budowlane, roboty elektryczne), były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.10. Zamawiający uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę nr Edycj8/2023/6832/PolskiLad dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.11. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.Ze względu na ogr. ilość znaków szczegóły w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach