Przetargi.pl
Modernizacja budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozostałych robót inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szkoły

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-079 Kraków, Królewska 86
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 638 56 66
 • Data zamieszczenia: 2023-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
  Królewska 86
  30-079 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 638 56 66
  REGON: 000297566
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mpsm.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozostałych robót inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szkoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozostałych robót inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szkoły.Przedmiot zamówienia obejmuje:aranżację jadalni wraz z zapleczem, kuchni (w tym technologia kuchni), zaplecza kuchennego oraz pozostałych robót inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szkoły w tym:  naprawa pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów przy wejściu głównym od strony ul. Królewskiej malowanie od wewnątrz klatki schodowej ewakuacyjnej montaż siatek zabezpieczających okna przed ptakami malowanie od zewnątrz wraz uzupełnieniem elewacji, naprawą rynien i obróbek klatki ewakuacyjnej remont dziedzińca likwidacja części wyposażenia kuchni Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w dokumentacji projektowej, która znajduje się pod linkiem: https://we.tl/t-x3hGO1gl4b
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedne roboty budowlane polegające na modernizacji lub remoncie budynku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych obejmującej stołówkę, kuchnię i zaplecze kuchenne dla przygotowania i wydawania posiłków dla co najmniej 50 osób o wartości robót brutto co najmniej 1 000 000 zł,2) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)) do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: budowlano-konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach