Przetargi.pl
MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEŁŻCU w zakresie dostosowania budynku do aktualnych wymogów przeciwpożarowych

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-670 Bełżec, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846652120
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
  ul. Lwowska 5
  22-670 Bełżec, woj. lubelskie
  tel. 846652120
  REGON: 95014705800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gok.belzec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEŁŻCU w zakresie dostosowania budynku do aktualnych wymogów przeciwpożarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu w zakresie dostosowania budynku do aktualnych wymogów przeciwpożarowych. b. Zakres robót obejmuje: W ramach przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano następujące roboty budowlane: Początkowo wykonane zostaną prace rozbiórkowe, czyli rozebrane zostanie wytłumienie ścian, boazerii, podłogi drewnianej w Sali głównej schodów oraz wykute zostaną nowe otwory drzwiowe. Następnie wyrównane zostaną posadzki (która obecnie jest ze spadkiem w stronę sceny) w sali głównej i sanitariacie. Wykonane zostaną nowe ścianki działowe, zamontowane będzie także wytłumienie sufitu. Po przebudowie sanitariatu i dostosowaniu go do potrzeb osób niepełnosprawnych jego ściany i podłoga wyłożona zostanie terakotą i glazurą. Po wyrównaniu podłogi w sali głównej ułożona będzie na niej wykładzina. Przebudowana będzie także wentylacja w budynku z grawitacyjnej na instalację mechaniczną, która załączać się będzie w momencie włączenia oświetlenia. Natomiast w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej wykonane będą następujące prace budowlane: - demontaż istniejącego zasilania budynku GOK - przebudowa wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnię główną TGG wraz z jej rozbudową - budowa rozdzielnic T-1, TSO - budowa oświetlenia głównego, awaryjnego, instalację gniazd wtykowych jedno i trzyfazowych - budowa oświetlenia dedykowanego sceny oraz Sali widowiskowej - budowa instalacji audio dla Sali widowiskowej - budowa oświetlenia awaryjnego Całość instalacji elektrycznej wyposażona będzie w system ochrony od porażeń przy uszkodzeniu i samoczynne wyłączenie napięcia. Przebudowana zostanie także instalacja centralnego ogrzewania, poprzez wykonanie nowych podłączeń z rur PEX/AL./PEX. Elementem grzejnym będą grzejniki płytowe z przyłączeniem oddolnym za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody. Przed wejściem do budynku GOK wybudowany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach