Przetargi.pl
Modernizacja budynku głównego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, Kossutha
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 254 60 31 wew. 249 lub 239 , fax. 32 2541717
 • Data zamieszczenia: 2021-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Kossutha 6
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 254 60 31 wew. 249 lub 239, fax. 32 2541717
  REGON: 27159080400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ietu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku głównego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku głównego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącego się w Katowicach przy ul. Kossutha 6. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części: Część I - Renowacja elewacji wraz z dociepleniem od zewnątrz i od wewnątrz, izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont dachu budynku głównego IETU. Część II - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz remont rozdzielnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji opisane są w poniższych dokumentach: Część I: We wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3a) do SIWZ, W Projekcie budowlano - wykonawczym, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ, W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ, W przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ. Część II We wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3b) do SIWZ, W Projekcie budowlano – wykonawczym, w zakresie instalacji fotowoltaicznej, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ W Szczegółowej specyfikacji technicznej – instalacja fotowoltaiczna, stanowiącej Załącznik Nr 12 do SIWZ, W Szczegółowej specyfikacji technicznej – remont rozdzielnicy, stanowiącej Załącznik Nr 13 do SIWZ, W Przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik Nr 14 do SIWZ. Wymagane warunki dotyczące gwarancji i rękojmi przedmiotu zamówienia: zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zagwarantował kompatybilność przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez zamawiającego elementami infrastruktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach