Przetargi.pl
Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja

Nadleśnictwo Połczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn-Zdrój, Szczecinecka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 662 230, , fax. 943 662 230
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Połczyn
  Szczecinecka 12
  78-320 Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 662 230, , fax. 943 662 230
  REGON: 33004428100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na kontynuacji modernizacji budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 120/37 obr.006 Połczyn-Zdrój, położonej przy ul. Szczecineckiej 12 w Połczynie-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej (projektowej), inwentaryzacji powykonawczej – przedmiary różnicowe, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1. Projekt architektoniczno-budowlany, zatwierdzony decyzją nr 63/2017 Starosty Świdwińskiego w dniu 28.03.2017 (AB.670.37.2017) oraz decyzją nr 339/2018 Starosty Świdwińskiego z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018) zmieniającą decyzję nr 63/2017, składający się z: - projektu architektonicznego z zagospodarowaniem terenu; - projektu konstrukcyjnego; - ekspertyzy technicznej; - projektu instalacji sanitarnych wewnętrznych; - projektu instalacji sanitarnych zewnętrznych; - projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych; - projektu instalacji elektrycznych zewnętrznych; - projektu instalacji teletechnicznych; - projektu drogowego; - charakterystyki energetycznej; - dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną; - projektu zamiennego do decyzji z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018); - projektu przyłącza wodociągowego. 2. Projekty wykonawcze: - projekt architektoniczny; - projekt instalacji wod-kan; - projekt instalacji zewnętrznych wod-kan; - projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna; - projekt instalacji teletechnicznych; - projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych; - projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych; - projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji; - projekt instalacji co, kotłowi gazowej, instalacji gazowej; - projekt drogowy. 3. Przedmiary różnicowe: - Przedmiar różnicowy konstrukcja i architektura obiektów kubaturowych; - Przedmiar różnicowy prace drogowe; - Przedmiar różnicowy zagospodarowanie terenu; - Przedmiar różnicowy instalacje co i kotłownia gazowa; - Przedmiar różnicowy instalacje wentylacji i klimatyzacji; - Przedmiar różnicowy wewnętrzne instalacje wod-kan; - Przedmiar różnicowy sieci i przyłącza instalacji wod-kan; - Przedmiar różnicowy wewnętrzne instalacje elektryczne; - Przedmiar różnicowy instalacje teletechniczne; - Przedmiar różnicowy zewnętrzne instalacje elektryczne. 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 5. Projekt aranżacji wnętrz – Tom I, II wraz z opisem. 6. Decyzje administracyjne, uzgodnienia i pozostałe dokumenty związane z realizacją planowanej inwestycji: - pozwolenie na budowę - decyzja nr 63/2017 Starosty Świdwińskiego z dnia 28.03.2017 roku; - decyzja nr 339/2018 Starosty Świdwińskiego z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018) zmieniająca decyzję nr 63/2017; - zgłoszenie robót budowlanych nr AB.6743.14.2019 na budowę przyłącza wodociągowego. 3.4. Zakres prac obejmuje: Kontynuację przebudowy budynku biurowego poprzez wykonanie następujących zadań: 1) pokrycie i odwodnienie dachów, stolarka, ścianki działowe, tynki, posadzki, ślusarka, okładziny i wymalowania, elewacja budynku, prace zewnętrzne; 2) dokończenie instalacji c.o.; 3) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemu alarmu włamania i napadu (SAWIN), instalacji kontroli dostępu, instalacji rozgłoszeniowej, instalacji CCTV monitoringu oraz instalacji domofonowej, dostawa i instalacja urządzeń multimedialnych; 4) wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych wraz z izolacjami, wykonanie rurociągów klimatyzacyjnych, dostawa i zainstalowanie agregatów chłodzących, zainstalowanie układów sterowania, uruchomienie systemu; 5) ułożenie rur wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie studni rewizyjnych i odwodnień na trasach kanałów, montaż separatora i osadnika, zasypanie wykopów po pracach instalacyjnych; 6) wykonanie rurociągów instalacji wodnych, montaż armatury, osprzętu, malowanie i izolacje rurociągów, wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, montaż armatury i osprzętu sanitarnego; 7) wykonanie i zamontowanie rozdzielni, ułożenie przewodów i montaż osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i odgromowej, badania i pomiary; 8) wykonanie i sprawdzenie linii kablowej zasilającej, dostawa i zainstalowanie agregatu prądotwórczego wraz z linią kablową zasilającą, wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 9) wykonanie murku oporowego wraz balustradą przy schodach terenowych, wykonanie stanowisk oraz dostawa zabudów śmietnikowych prefabrykowanych; dostawa i montaż nowego masztu radiowego, elementy urządzenia terenu, trawniki i krzewy; 10) wykonanie makroniwelacji terenu, korytowanie i wyrównanie podłoży, ustawienie krawężników na ławach, wykonanie podbudów oraz nawierzchni jezdni, placów, miejsc postojowych, ustawienie znaku STOP; 3.5. Unormowania, których Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia 1) Podstawowe akty prawne: - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018r. poz. 2129), - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614), - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 późn. zm.). 3.6. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w projektach budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zgodnie z przyjętą ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobligowany pozyskać wszelkie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia decyzje, zezwolenia, pozwolenia i zgody – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego. 2) Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. 3) Wykonawca prowadzić będzie roboty w oparciu o własne materiały i narzędzia. 4) Materiały i urządzenia, które zostaną użyte podczas wykonania niniejszego zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane i w ustawie z dnia 8 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze zm.), a także wymaganiom narzuconym w dokumentacji technicznej (projektowej) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie aranżacji budynku biurowego. 5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 6) Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci zarządu. Zamawiający nie zapewnia źródła energii elektrycznej i wody. 7) Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który może być powierzony podwykonawcom. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają przepisy określone w art. 143b-d PZP oraz w zapisy umowie, której wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 8) W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych, zgodnie z którym będzie realizowane zamówienie. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót budowlanych będzie sporządzony z podziałem robót do wykonania. Poszczególne pozycje robót muszą być naniesione z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót oraz daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu letnio – jesiennego, itp. Ponadto Wykonawca uwzględni inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania niniejszego zamówienia. 9) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 10) Obowiązki stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ m.in. na cenę oferty zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN2. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ PNB PARIBAS nr rachunku 24 2030 0045 1110 0000 0033 0540 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą-kontynuacja”. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca jest zobowiązany załączyć w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zamawiający zwróci wadium, zażąda ponownego wniesienia wadium, zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ust. 1-5 PZP. 8. Wadium musi być wniesione do dnia upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) przedłożyć kopię umowy konsorcjum, kopie umowy spółki cywilnej, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie zostały złożone wraz z ofertą; 2) dokumenty (kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r nr 83 poz. 578 z późn.zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.), uzna obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia dla osób wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ; 3) dokumenty (kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) potwierdzające posiadanie aktualnego wpisu na listę właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa (dotyczy uprawnień zdobytych w kraju); 4) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy podwykonawców, przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi kompletną listę podwykonawców, która będzie zawierała nazwę (firmę) i adres Podwykonawcy oraz szczegółowy zakres wykonywanych prac. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszym przedmiotem zamówienia, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy celem akceptacji; 5) przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy od odpowiedzialności cywilnej oraz polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR- Contractor’s All Risks) określonych we wzorze umowy - co stanowi bezwzględny warunek udzielenia zamówienia (podpisania umowy); 6) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy- co stanowi bezwzględny warunek udzielenia zamówienia (podpisania umowy); 7) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, w tym ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty; 8) kosztorysy uproszczone obejmujące pełen zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia w wersjach: papierowej oraz elektronicznej w postaci edytowalnych plików w formacie .ath 17.2. Nieprzedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 17.1. traktowane będzie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z jego winy. 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego 18. 1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. 18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 18.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 18.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych pozycji robót (etapów) lub terminu zakończenia robót, za wyjątkiem okoliczności dotyczących winy Wykonawcy. 18.5. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów lub terminu końca obowiązywania Umowy nie uprawnia Wykonawcy do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 18.6. Strony dopuszczają możliwość prolongowania terminów realizacji umowy w następujących przypadkach: 1) Z winy Zamawiającego: a) w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego przekazania terenu budowy; b) w przypadku niewykonania obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy. 2) Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy: a) jeżeli w czasie realizacji umowy wystąpią wybitnie niesprzyjające i nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie zadania np. mrozy, opady atmosferyczne, huragany; b) wystąpią inne nieprzewidzianeokoliczności mające wpływ na wykonanie zamówienia, a w szczególności niesprzyjające warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, odnalezienie niewypałów i niewybuchów, wykopaliska archeologiczne itp.; c) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; d) wskutek wystąpienia okoliczności, które mogą zostać uznane za działanie siły wyższej, rozumianej jako zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; e) nieprzewidzianej zmiany przepisów prawa uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie; f) z przyczyn wynikających bezpośrednio w winy Zamawiającego uniemożliwiających Wykonawcy prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy; g) w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 5 Ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia wykonania) powoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji. 18.7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terminie realizacji umowy, nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę przestoju. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie nie później niż w terminie 5 dni od daty powstania okoliczności uzasadniającej przedłużenie, pod rygorem utraty prawa do żądania przesunięcia terminu realizacji. W takim przypadku Zamawiający może pisemnie potwierdzić fakt i okres przestoju, co stanowić może podstawę do spisania stosownego aneksu przedłużającego umowę. 18.8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatków VAT. W takim przypadku cena netto Umowy nie ulegnie zmianie. O zmianie podatku VAT Wykonawca będzie zobligowany powiadomić Zamawiającego pisemnie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 2) W przypadku, gdy niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy będzie wykonanie robót dodatkowych. W takim przypadku rozpoczęcie wykonywania tych robót, a także zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu konieczności i po udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na przedmiotowe roboty. Warunkiem zlecenia prac jest potwierdzenie konieczności ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Głównego księgowego Zamawiającego i samego Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku danej pozycji w kosztorysie według stawek SEKOCENBUD. 18.9. Wykonawca zobowiązany będzie do niewprowadzania żadnych zmian do przekazanej mu dokumentacji technicznej bez wyraźnego pisemnego – pod rygorem nieważności - polecenia Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach