Przetargi.pl
Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich - Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich - etap 1.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich - Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich - etap 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich – etap 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Prace demontażowe/rozbiórkowe: • istniejących budynków szatniowo-sanitarnych (budynki kontenerowe), • dwóch niewielkich boisk asfaltowych, • istniejącego ogrodzenia, • wycinka drzew i krzewów. b) Prace budowlane: • budowa budynku klubowego wraz z wyposażeniem, • przebudowa trawiastego boiska do piłki nożnej (trawa naturalna z rolki), • budowa piłkochwytów, • budowa muru oporowego, • dostawa i montaż wiat dla zawodników, • częściowe zagospodarowanie terenu, • dostawa i montaż wyposażenia. c) Prace sanitarne: • budowa studni głębinowej wraz z zbiornikiem retencyjnym, • instalacja zraszania boiska, • instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, • kanalizacja sanitarna, • kanalizacja deszczowa, • kanalizacja skroplin, • instalacja C.O., • instalacja C.T., • instalacja gazowa, • wentylacja, • klimatyzacja, • dostawa i montaż wyposażenia. d) Prace elektryczne i niskoprądowe: • główna linia zasilająca (od ZKP), • układ zasilania w energię elektryczną, • rozdzielnica elektryczna główna oraz rozdzielnice el. obiektowe, • instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetlenia podstawowego, • instalacja oświetlenia awaryjnego, • instalacja gniazd wtyczkowych, • instalacja zasilania urządzeń elektrycznych, • instalacja zasilania odbiorników związanych z technologią wentylacyjną i klimatyzacyjną, • instalacja monitoringu wizyjnego (związanego z budynkiem), • instalacja nagłośnienia (w budynku), • system sygnalizacji włamania i napadu, • instalacja okablowania strukturalnego, • kanalizacja teletechniczna wraz ze studnią kablową (do pierwszej studni poza budynkiem), • instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych (związanego z budynkiem), • instalacja odgromowa, • dostawa i montaż wyposażenia. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe, kucia, przebicia, przejścia, bruzdowania, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, roboty betonowe, żelbetowe, zbrojarskie, wykonanie ogrodzenia, balustrad, drabin, włazów, roboty nawierzchniowe, montażowe, murarskie, konstrukcyjne, odtworzeniowe, roboty instalacyjne elektryczne, monitoringu, alarmu, oświetleniowe, odgromowe, okablowania strukturalnego, sanitarne wod-kan, kanalizacja sanitarna, deszczowa, instalacja skroplin, instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, c.o., instalacja gazowa, roboty wentylacyjne i odprowadzenia spalin, klimatyzacja, przyłącze wodociągowe, sanitarne i deszczowe, instalacja zraszania boiska, wykonanie i uzbrojenie studni głębinowej wraz z armaturą, urządzeniami i wyposażeniem, roboty ogólnobudowlane, pokrywcze, tynkarskie, malarskie, płytkarskie, posadzkowe, okładzinowe, izolacyjne, dociepleniowe, elewacyjne, fundamentowe, blacharskie, stropowe, wykonanie schodów, roboty dekarskie, rynnowe, nawierzchniowe, wykończeniowe, ścienne, sufitowe, roboty w zakresie okablowania, orurowania, podłączenia, przełączenia, uruchomienia, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie piłkochwytów, wykonanie boiska z trawy naturalnej (trawa z rolki), dostawa i montaż wyposażenia sportowego i użytkowego, dostawa i montaż windy, Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określone zostały w § 2 projektu umowy stanowiącej załącznik numer 7 do SIWZ. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w ST. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia, w szczególności zaprojektowano obiekt dostępny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do obiektu zapewniono poprzez windę dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku. Wewnątrz obiektu zaprojektowano łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowano szerokości korytarza i przejść komunikacji wewnętrznej. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 4.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5.Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ . 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 6) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego. 7) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach