Przetargi.pl
Mięso i wędliny wieprzowe

Zakład Karny w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. 1 Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 494 515 , fax. 896 492 730
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Iławie
  ul. 1 Maja 14
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 494 515, fax. 896 492 730
  REGON: 32014700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mięso i wędliny wieprzowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wędlin wieprzowych do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Iławie ( część I ) oraz do magazynu żywnościowego Oddziału zewnętrznego w Działdowie ul. Wł. Jagiełły 31 a ( część II )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy na załączniku Nr 1 do siwz ( dot. każdej części ) b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do formularza ofertowego. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu ( w zakresie w jakim na zasoby się powołuje ) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.b 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i oświadczenia lub inne dokumenty jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego ( ewidencyjnego ) wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach