Przetargi.pl
Miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie

Gmina Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, ul. Wodna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6756076-78 , fax. 566 756 079
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmża
  ul. Wodna 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6756076-78, fax. 566 756 079
  REGON: 57222410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminachelmza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część pierwsza – Zadanie 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa strefy rekreacyjnej dla seniora w Głuchowie w ramach zadania pn. ,, Miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie” tzw. Zadanie 1. 2. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 3. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej kolorowej; 2) wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego; 3) wykonanie elementów zieleni poprzez: a) wykonanie trawników parkowych i obrzeży trawnikowych, b) sadzenie drzew i krzewów liściastych; 4) wyposażenie terenu w obiekty małej architektury poprzez: a) montaż altan – sztuk 2, b) montaż kredensu – sztuk 1, c) montaż ławek – sztuk 5, d) montaż koszy na śmieci – sztuk 2, e) montaż stołów do gry w szachy/warcaby z ławkami – sztuk 2, f) montaż i stawianie słupów oświetleniowych – lampy solarne – sztuk 2. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzoną przez pracownię architektoniczną Syrocki Design, z siedzibą w Bierzgłowie ul. Gruntowa 1C, 87-152 Bierzgłowo uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne; 2) pozwoleniem na budowlę nr ABA.6740.2.47.2018.MB z dnia 10.12.2018 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego; 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy; 2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmująca cały zakres robót), w dwóch egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz jednego egzemplarza dla Zamawiającego; 3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 5) inne prace związane z procesem budowy; 6) bezpłatną konserwację elementów małej architektury w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów dla materiałów użytych do wykonania umowy, jeżeli producent nie określił wymagań w zakresie konserwacji wymienionych elementów, Wykonawca dokonana ich konserwacji co najmniej jeden raz na dwa lata poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; 7) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w pierwszym roku obowiązywania gwarancji zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach udzielonej gwarancji. Część druga – Zadanie 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miasteczka rowerowego – placu edukacyjnego w Głuchowie w ramach zadania pn. ,,Miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie” tzw. Zadanie 2. 2. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 3. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze polegające na usunięciu warstwy humusu; 2) roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów i przekopów oraz na formowaniu i zagęszczaniu nasypów ; 3) wykonanie podbudowy polegającej m.in. na: a) profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; b) oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na zimno podbudowy; c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; d) ulepszeniu podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym; 4) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna; 5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegła na podsypce cementowo-piaskowej ; 6) wykonanie zjazdów z kostki betonowej grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej; 7) roboty wykończeniowe polegające na humusowaniu skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm ; 8) wykonanie oznakowania poziomego; 9) wykonaniu oznakowania pionowego; 10) montaż stojaków na rowery – sztuk 4. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzą przez Biuro Projektów Drogowych KFG sp. z o. o. sp. k z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61 – 623 Poznań uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne; 2) pozwoleniem na budowlę nr ABA.6740.2.47.2018.MB z dnia 10.12.2018 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego; 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy; 2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmująca cały zakres robót), w dwóch egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz jednego egzemplarza dla Zamawiającego; 3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 5) inne prace związane z procesem budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) odrębny dla każdej części – zadań znajduje się w Części: III.1. oraz III.2. – SIWZ. oraz w dokumentach w nich wymienionych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa (nie ocenia) warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaw Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – IDW). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez niego pełnomocnik. 2. Ponadto wykonawca złoży: 1) stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zalecane jest sporządzenie na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – IDW, - jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach