Przetargi.pl
Materiały jednorazowego użytku

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 62 60 61;261 62 51 29 , fax. 261 62 60 51
 • Data zamieszczenia: 2021-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Wróblewskiego 46
  45-759 Opole, woj. opolskie
  tel. 261 62 60 61;261 62 51 29, fax. 261 62 60 51
  REGON: 53156361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.116szpital.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Materiały jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 Pakietów, sukcesywnie przez okres trwania umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi być złożona na cały przedmiot zamówienia w danym pakiecie. 6. Główny kod CPV: 33140000-0 7. Zamówienie zostało podzielone na 11 Pakietów: Pakiet nr 1 Chirurgia - obłożenia stołu operacyjnego Pakiet nr 2 Chirurgia: serwety operacyjne, kompresy chirurgiczne Pakiet nr 3 Blok operacyjny - materiały do sterylizacji Pakiet nr 4 Tampony donosowe hemostatyczne Pakiet nr 5 Opatrunki mocujące do cewników Pakiet nr 6 Pojemniki na wycinki hist. - pat. Pakiet nr 7 Materiały opatrunkowe specjalne I Pakiet nr 8 Materiały opatrunkowe specjalne II Pakiet nr 9 Materiały opatrunkowe specjalne III Pakiet nr 10 Zestaw chirurgiczny do szycia Pakiet nr 11 Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe Szczegółowy wykaz, ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach