Przetargi.pl
Materiały eksploatacyjne do specjalnego urządzenia badawczego EOSINT M270

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Materiały eksploatacyjne do specjalnego urządzenia badawczego EOSINT M270
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne, pomocnicze i akcesoria do systemu laserowego spiekania DLMS - kpl. - platforma budująca S36 - ceramic recoater blade M2XX for steel powders - HSS recoater blade M2XX for Ti and Aluminium - suspended particle filter box H13 457x457x150mm - fine particle filter box F9 457x457x292 mm - fine particle filter box F9 457x457x150mm for Ti, Aluminium, IN718, IN625 - FC720 - kaseta - RGD875 - kaseta - FC705 - kaseta - sito 50 ?m do przesiewania proszków ze stopów metali EOS- 2 szt. - pędzle płaskie 10 - 50 mm do przesiewania proszków ze stopów metali EOS - (kpl. - 4szt.) - szpachelki 20 - 100 mm do proszków ze stopów metali EOS - (kpl. - 4szt.) - klucze imbusowe do platform roboczych EOS - (kpl. - 6szt.) - podstawa z czujnikiem zegarowym do poziomowania platformy roboczej EOS - 1 szt.; Materiały modelowe - proszki ze stopów metali do systemu laserowego spiekania DLMS wraz z aktualizacją licencji na ich przetwarzanie - kpl. - proszek NickelAlloy IN718 40 kg + M270D IN718 - proszek Stainless Steel GP1 30 kg + M270D GP1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 146000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach