Przetargi.pl
Materiały biurowe; UM-ZP-262-34/09

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 528 88 67 , fax. 081 5328927
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 528 88 67, fax. 081 5328927
  REGON: 00028871600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Materiały biurowe; UM-ZP-262-34/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego asortymentu określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 1.2.1. wykonali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oraz udokumentują ich należyte wykonanie; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki określone w ppkt 1.2. i 1.3. mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe warunki musi spełniać każdy z Wykonawców. 3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w III.2) poniżej wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w III.2) powyżej ust. 1. 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w III.2) powyżej w ppkt 1.2.1. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców: 2.1. dokument wymieniony w pkt. 1.1. może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 2.2. dokument wymieniony w pkt 1.2. składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 2.3. dokument wymieniony w pkt 1.3. składa jeden lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena jakości
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umlub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach