Przetargi.pl
MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projektach umów stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektach umów i SIWZ. 3.Materiały muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem wszczęcia postępowania. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej zamówionych materiałów papierniczych w granicach do 20 %, w ramach asortymentu materiałów papierniczych stanowiących przedmiot umowy, niepowodującej zmiany wartości umowy, informując o tym Wykonawcę w terminie 5 dni przed planowaną dostawą. 5.Dostarczone materiały muszą posiadać na opakowaniu oryginalne opisy, niepreparowane etykiety z pełnym opisem zawartości opakowania, producenta i zastosowaniem danego materiału. 6.Dostarczone materiały muszą być pozbawiony oznak makulatury. 7.Wykonawca udzieli minimum 12 mies. gwarancji od terminu dostawy na materiały stanowiące przedmiot zamówienia. 8.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz winien wskazać nazwę i siedzibę podwykonawcy. 9.Wykonawca winien posiadać pełną ekspozycję oferowanych materiałów. 10.W przypadku, kiedy Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia w trakcie realizacji umowy na przedmiot zamówienia, którego produkcja skończyła się i nie jest on dostępny na rynku, możliwe jest zaproponowanie przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych, które Zamawiający określił wskazując dany typ. Brak dostępności przedmiotu zamówienia winno być odpowiednio udokumentowane, oświadczeniami producentów i dystrybutorów papieru, przy jednoczesnej zgodzie Zamawiającego na dokonanie czynności przedstawienia innych materiałów papierniczych, których produkcja skończyła się - bez zmiany ceny ujętej w ofercie. 11.Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych - fabrycznie nowych. W przypadku oferowania materiałów równoważnych, Wykonawca powinien - zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Zamawiający pod pojęciem „produkt równoważny” rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych. 12.W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, Zamawiający wymaga załączenia przy dostawie zaświadczenia wystawionego przez producenta sprzętu, potwierdzające jakość oferowanych materiałów papierniczych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych. 13.Wykonawca winien zaoferować materiały, które są dostępne na rynku detalicznym, oraz które można zweryfikować pod względem warunków technicznych u innych Podmiotów Gospodarczych. 14.Ze względu na zasady ewidencjonowania i finansowania zakupu materiałów papierniczych oferowana cena brutto jednego egzemplarza materiału papierniczego nie może przekroczyć ceny jednostkowej 10 000 zł brutto. 15.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały do momentu podpisania przez osobę ze strony Zamawiającego protokołu odbioru dostawy. 16.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 50%, zamówienia podstawowego, w sytuacji wyczerpania kwoty, przeznaczonej na jego realizację określonego w § 6 ust. 1 umowy ( z wyłączeniem Części 3). 17.Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze zamówienia. 18.Prawo opcji, o którym mowa w pkt. 16. realizowane będzie na następujących zasadach: a)prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; b)ceny jednostkowe świadczonych usług w ramach prawa opcji będą takie same jak zamówienia podstawowego; 19.Zamawiający zastrzega sobie, iż część zamówienia, określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak wykonania zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: dla Części 1: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Dla pozostałych Części Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3.Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku, gdy wadium zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie ono zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. 5.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 6.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP O/O BYDGOSZCZ 90 1010 1078 0106 2113 9120 2000 z dopiskiem wadium sprawa nr 24/ZP/D/ŁĄCZ/WYCH/2019 – Część 1. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz zgodnie z art. 45 ust.6 pkt. 2-5 Pzp – oryginał dokumentu został złożony do Głównego Księgowego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Główny Księgowy – Szef Finansów, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawna. Godz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku z dopiskiem Główny Księgowy, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7.Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8.Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9.Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b. 10.Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy: a)wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; b)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach, o których mowa w pkt. 10 lit. a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy zażądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego oraz żądane inne ograniczenia. 13.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c)Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d)Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15.Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być umieszczone w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: Nazwa i adres Wykonawcy: 11 WOG – Główny Księgowy – Szef Finansów, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, Kancelaria Jawna, WADIUM SPRAWA NR 24/ZP/D/ŁĄCZ/WYCH/2019, NIE OTWIERAĆ PRZED 30.05.2019 r. GODZ. 10.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach