Przetargi.pl
Mapy do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Brynek przewidzianych do realizacji na lata 2013-2015zadanie nr 1 Mapy do celów projektowych dla zbiornika Mała Krzywa zadanie nr 2 Mapy do celów projektowych dla systemu stawów paciorkowych Połomia zadanie nr 3 Projekt odtworzenia i remontu zbiornika Czarków zadanie nr 4 Projekt odtworzenia i remontu zbiornika Mała Krzywa zadanie nr 5 Projekt odtworzenia i remontu systemu stawów paciorkowych Połomia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Brynek, ul. Grabowa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2857491 , fax. 032 2857491
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
  ul. Grabowa 3 3
  42-690 Brynek, woj. śląskie
  tel. 032 2857491, fax. 032 2857491
  REGON: 27253624400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mapy do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Brynek przewidzianych do realizacji na lata 2013-2015zadanie nr 1 Mapy do celów projektowych dla zbiornika Mała Krzywa zadanie nr 2 Mapy do celów projektowych dla systemu stawów paciorkowych Połomia zadanie nr 3 Projekt odtworzenia i remontu zbiornika Czarków zadanie nr 4 Projekt odtworzenia i remontu zbiornika Mała Krzywa zadanie nr 5 Projekt odtworzenia i remontu systemu stawów paciorkowych Połomia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  informacje dodatkowe dot. zadań 3-5: Wykonawca otrzyma przed przystąpieniem do prac: wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego projektem wypis i wyrys z ewidencji gruntów objętych inwestycją aktualne mapy do celów projektowych wykonane przez uprawnionego geodetę w wersji papierowej i cyfrowej i potwierdzone przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie[1] podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę - pomiar wysokościowy terenu wraz z charakterystycznymi punktami istniejących obiektów w oparciu o ustalenia z jednostką projektową Zadania obejmują: Przedmiot zamówienia dla każdego odcinka z osobna obejmuje: a)Uzyskanie decyzji środowiskowej, a w przypadku wymagalności opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego b)Operat wodnoprawny (bez uzyskiwania decyzji) odpowiadający wymogom art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U.nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) - 3 egz + wersja elektroniczna w formacie pdf. c)Projekt budowlano - wykonawczy w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 (Dz. U. nr 120, poz. 1133 oraz rozporządzeń zmieniających) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach wydanych przez Lasy Państwowe w 2008 r. - 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF (bez uzyskiwania pozwolenia na budowę); d)Przedmiar robót z podziałem na branże i CPV - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej; e)Kosztorys ofertowy- 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf; f)Kosztorys inwestorski zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r (Dz.U. nr 130 poz. 1389) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (np. .xls, .ath, .kst, itp.); g)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004r (Dz.U nr 202 poz 2072) oraz rozporządzeń zmieniających w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf. UWAGA: dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Brynek Zadanie nie obejmuje uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę oraz wodnoprawnego, jednak jeśli ze względu na braki w dokumentacji uzyskanie odpowiednich decyzji i uzgodnień stanie się niemożliwe, Wykonawca na żądanie zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, dokona niezbędnych poprawek. Wymagania formalno-prawne: Dokumentacja i mapy powinny być opracowane zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowgo (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r., zm. Dz.U.2012.365). Rozporządzeniem Ministra Transpotru, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462). Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 Poz. 2663), przy czym obecnie istniejące oraz nowoprzyjęte punkty graniczne zamarkować w terenie palikami. Części składowe projektu budowlanego winny spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zm.). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133) oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy zadaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 500 zł słownie złotych: pięćset dla każdego zadania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach