Przetargi.pl
Malowanie korytarzy wraz z przebudową i budową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Gmina Szczucin ogłasza przetarg

 • Adres: 33-230 Szczucin, Wolności
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (14) 643 62 78, , fax. (14) 643 64 90
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczucin
  Wolności 3
  33-230 Szczucin, woj. małopolskie
  tel. (14) 643 62 78, , fax. (14) 643 64 90
  REGON: 85166077203113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczucin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie korytarzy wraz z przebudową i budową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szczucinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych związanych z wykonaniem malowania ciągów komunikacyjnych w tzw. starym budynku Szkoły Podstawowej w Szczucinie. Budynek Szkoły Podstawowej w Szczucinie zlokalizowany jest w północnej części msc. Szczucin na działce ewidencyjnej nr 333/1, położonej przy ul. Kościuszki 30 (droga krajowa nr 73 relacji Kielce - Tarnów). Kompleks szkolny składa się zasadniczo z czterech połączonych ze sobą brył budynków: szkoły podstawowej, byłe gimnazjum (tzw. stary budynek szkolny), sali gimnastycznej oraz budynku garażowego. Z uwagi na przeprowadzone roboty termomodernizacyjne obiektu szkolnego (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), w ramach których wykonano część prac odtworzeniowych – obróbka szpalet okiennych i drzwiowych oraz wymiana parapetów okiennych wraz z częściowym malowaniem, przyległych do wymienianych elementów stolarki, części ścian a w szczególności wykonane w miesiącach luty – marzec 2018 r. prace remontowe instalacji elektrycznej, których wykonanie wymagało znaczącej ingerencji w dotychczasowe powłoki malarskie i tynkowe ciągów komunikacyjnych w budynku, celem umożliwienia dalszego korzystania z obiektu przez młodzież szkolną należy wykonać pilne prace remontowe. Należy dodać również, że przedmiotowe części budynku (wewnętrzne ciągi komunikacyjne) nie były podawane bieżącej konserwacji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat co w naturalny sposób wpływa na istniejący, niewłaściwy stan powierzchni sufitów oraz ścian. W celu zapewnienia właściwych warunków do korzystania z obiektu przez młodzież szkolną zaplanowano : a) częściowe wykonanie kasetonowych sufitów podwieszanych na korytarzach parteru, I piętra i II piętra – zabudowa istniejących przewodów elektrycznych poprowadzonych w stalowych korytkach kablowych. Powyższe podyktowane jest wymogiem Zamawiającego związanym z wykonaną przebudową instalacji elektrycznej, w ramach której główne linie zasilające poprowadzone zostały korytarzami w metalowych korytkach instalacyjnych pod sufitami poszczególnych kondygnacji. Celem zapewnienia właściwej estetyki pomieszczeń jak również ewentualnego, okresowego dostępu do przewodów elektrycznych wykonane podwieszane sufity typu kasetonowego muszą charakteryzować się możliwością okresowego demontażu bez uszkadzania elementów wypełniających. Dla spełnienia tego warunku oraz w nawiązaniu do istniejących wysokości poszczególnych kondygnacji, które wynoszą na parterze - 3,11 m a na I oraz II piętrze ~3,20 m zaplanowano wykonanie na poszczególnych kondygnacjach sufitów podwieszanych typu kasetonowego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm wraz z wypełnieniem płytami mineralnymi o wymiarach ~60 x 60 cm oraz grubości minimum 19 mm (płyty typu: modułowe, mineralne malowane z mikroperforacją, o powierzchni pokrytej delikatnym piaskowaniem - kolor biały) z krawędziami umożliwiającymi montaż płyt do rusztu w technologii "od dołu". Konstrukcja rusztu do sufitu – o szerokości 24 mm, kolor - biały (system składający się z widocznych, biało polakierowanych metalowych profili głównych i poprzecznych z wieszakami do szybkiego montażu). b) w części pozostałej sufitów na korytarzach parteru, I piętra i II piętra oraz na klatce schodowej (pod tarasem) wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża – z uwzględnieniem zabudowy dwóch warstw płyt gipsowo – kartonowych (płyt gk). W wykonywanych okładzinach sufitów z płyt gk należy zabudować istniejące lampy oświetleniowe oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w ilościach występujących obecnie. Nie przewiduje się zwiększania ilości poszczególnych opraw. Dodatkowo należy dokonać obudowy płytami gipsowo - kartonowymi istniejących przewodów kanalizacyjnych oraz podciągów (belek) żelbetowych wraz z zabudowaną instalacją elektryczną. c) wykonanie prac malarskich pozostałych sufitów klatek schodowych oraz ścian korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą cokołów przyściennych oraz pracami towarzyszącymi. Z uwagi na stosunkowo długi okres braku wykonywania prac remontowych oraz istniejący stan tynków i powłok malarskich zaplanowano wykonanie częściowego skucia tynków (w miejscach ich znacznego uszkodzenia) oraz ich odtworzenia a dla pozostałych części podłoża - zeskrobanie oraz zmycie starych powłok malarskich, dwukrotne zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym, wykonanie gładzi (wraz z wyrównaniem powierzchni ścian i sufitów) oraz wykonanie prac malarskich. Zgodnie z wymogami Administratora obiektu należy wykonać lamperie wykonane z farby olejnej na wysokość ~2,10 m, natomiast do wykonania powłok malarskich ścian powyżej lamperii oraz sufitów nad klatkami schodowymi należy używać farb typu lateksowego (do wnętrz o podwyższonej odporności na szorowanie). W ramach robót towarzyszących należy wykonać m.in.: a) demontaż wewnętrznych okien na parterze wraz z montażem w ich miejsce witryn dwudrzwiowych wykonanych z atestowanego szkła bezpiecznego oraz zainstalowaniem instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie witryn, b) demontaż wewnętrznych drewnianych drzwi w hol-u parteru oraz przy zejściu do części piwnicznej oraz montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych wraz naświetlami, kolor stolarki RAL 9006; z przeszkleniem stałym - góra oraz wypełnieniem panelowym – dół. Pakiet szybowy wypełnienia drzwi – szkło bezpieczne. Pozostałe minimalne parametry dostarczanej stolarki drzwiowej podaje przedmiar robót, c) wymianę istniejących cokołów przy posadzkowych; na korytarzach parteru oraz I piętra cokoły przy posadzkowe należy wykonać z płytek wys. ~ 20 cm układanych na kleju bez przecinania płytek. Zamawiający zaleca wykonanie cokolików z płytek o długości przekraczającej 85 cm oraz min. gr.8 mm. Natomiast na korytarzu II piętra cokoły przy posadzkowe należy wykonać poprzez montaż listew przypodłogowych cokołowych, wykonanych z drewna bezsęcznego - dąb, o wymiarach min. 11,7*1,9 cm wraz z wykończeniem z użyciem frezów ozdobnych; listwy posiadające innowacyjny profil listwy umożliwiający bardzo łatwy, szybki i pewny montaż listwy do ściany za pomocą wkrętów montażowych, które w prosty sposób można zamaskować dodatkową listwą), d) demontaż oraz montaż uprzednio zdemontowanych grzejników instalacji c.o. wraz z pracami malarskimi orurowania grzejników, e) demontaż istniejących kratek wentylacyjnych wraz z odgruzowaniem i udrożnieniem przewodów wentylacyjnych oraz montaż nowych kratek wentylacyjnych, f) demontaż oraz późniejszy montaż wyłączników instalacyjnych, g) wykonania oznakowania ewakuacyjnego, h) malowanie balustrad schodowych oraz krat. Dodatkowo, w ramach przewidzianych robót Zamawiający wymagał będzie wykonania części prac związanych z wyposażeniem budynków szkolnych w instalację hydrantową - zgodnie z opracowaną dokumnetacją techniczną dotyczącą „Zmiany sposobu uzytkowania części budynku szkolnego w związku z budową i przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach Szkoły Podstawowej w Szczucinie”. Zakres ten obejmował będzie w szczególności: - częściowy demontaż istniejącej instalacji p-poż. w tzw. starej części budynku Szkoły oraz na sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym (hydranty ścienne wraz z skrzynkami hydrantowymi (szt. 4), wraz z demontażem rurociągu stalowego dł. 72 m o średnicy 40 – 50 mm oraz rurociągu stalowego dł. 3,5 m o średnicy 15 mm – 20 mm, - przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego, - wykonanie niezbędnych przebić, przekuć oraz wykuć - wykonanie nowej instalacji hydrantowej (z rur stalowych podwójnie ocynkowanych typu Ecp-s TWT-2) wraz z podłączeniem do płuczek ustępowych w zapleczu sali gimnastycznej oraz montażem zaworu pierwszeństwa - montaż szafek hydrantowych w ilości 12 szt, - wykonanienie próby szczelności - wykonanie izolacji termicznej wykonanych rurociągów, - wykonanie obudowy wykonanej instalacji hydrantowej z płyt gk oraz prac wykończeniowych związanych z uzupełnianiem uszkodzonych przy wykonywaniu instalacji hydrantowej tynków oraz ich malowaniem. Zakres robót związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej nie obejmuje wykonania prac związanych z przebudową części szatniowej na hydrfornię oraz dostawy i montażu zestawu hydroforowego z jego zasilaniem. Szczegółowe ilości robót, ich zakres jak również ewentualne wymogi Zamawiającego podane są w przedmiarach robót – Załącznik Nr 4 oraz naniesione na załącznikach graficznych – Załącznik Nr 5 - Dokumentacja rysunkowa w formie elektronicznej. UWAGA: Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne podane w załączonym przedmiarze robót opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt w żaden sposób nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych”, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów), wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), wyposażenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Załączniku Nr 4: Przedmiar robót Realizacja robót winna odbywać się zgodnie z opracowanym przedmiarem robt (Załącznik Nr 4) oraz dokumentacją rysunkową (Załącznik Nr 5), które zostały opracowane: a) w zakresie malowania korytarzy przez Firmę: Nadzory, Usługi Projektowe i Geodezyjne, Jan Rajtar mającą siedzibę: 33-230 Szczucin ul. Sadowa 1 b) w zakresie przebudowy i budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej przez Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Budownictwa Paweł Walas, Wola Wadowska 72 A, 39-308 Wadowice Górne. Dokumenty te są załącznikami do niniejszej SIWZ. - Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP; - Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej; - Używane materiały budowlane muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz akceptację Inwestora; - Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym. UWAGA! Wszystkie roboty powinny być odebrane przez inspektora nadzoru z potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do stosowania – zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz.U.2019.266). Wykonawca, podczas realizacji zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i p.poż. Zamawiający zastrzega, że wszelkie roboty mogą być prowadzone wyłącznie na terenie odgrodzonym, uniemożliwiającym dostęp osobom nie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) do dnia, w którym upływa termin składania ofert do godziny 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający będzie oceniał: - Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – spełnia - Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz Załącznikiem Nr 1 Oświadczenia i dokumenty Wykonawcy, w którym znajdują się: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z Art. 25a ust.1 ustawy Pzp); Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z Art. 25a ust.1 ustawy Pzp); Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o braku podstaw do wykluczenia. f) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (Załącznik Nr 2 – Informacja o podwykonawcach). Jeżeli Wykonawca nie wypełni lub nie dołączy do oferty dokumentu - Załącznik Nr 2 – Informacja o podwykonawcach, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca samodzielnie wykona cały przedmiot zamówienia. g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Art. 25a ust.1 ustawy Pzp; Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) (potwierdzenia braku podstaw wykluczenia). h) Kosztorys ofertowy; Złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy musi zawierać m.in.: stronę tytułową, tabelę elementów scalonych oraz (w przypadku sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną) zestawienie R, M i S. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - sekcji III.4) b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania odnośnie terminów wystawienia dokumentów określone w sekcji III.4) b) stosuje się odpowiednio. 4. Załącznik Nr 3 – Cena oferty; 5. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania oferty są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie z zastrzeżeniem, że warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie podlegać sumowaniu. Oznacza to, iż realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo wykonawca składający ofertę, albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Zatem warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykona ich w takiej liczbie. Natomiast Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy - konsorcjum. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach