Przetargi.pl
Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-287 Katowice, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108 , fax. 32 257 74 99,2577108
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  ul. 1 Maja 50
  40-287 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108, fax. 32 257 74 99,2577108
  REGON: 15480000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na malowaniu elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej. 2. Obiekt podlegające robotom remontowym, to Budynek „L” zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja 45 w Katowicach. Budynek ma 2 kondygnacje nadziemne (poddasze częściowo użytkowe), częściowo podpiwniczony, posiada płaskie dachy kryte papą asfaltową. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. a) Powierzchnia zabudowy - 758 m², b) Kubatura - 7529 m³ 3. Zakres robót do wykonania w poszczególnych branżach określają: Dokumentacja Wykonawcza, Ogólna Specyfikacja Techniczna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót oraz przywołane Normy, Przepisy, Instrukcje i inne dokumenty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Dane banku do przelewu zagranicznego: ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna Ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice IBAN – PL 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 BIC (kod SWIFT) – INGBPLPW; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 257, z późn. zm.). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 4.1. nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) oferta Wykonawcy została wybrana, a: - Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4.2. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego; 4.3. gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji, poręczeń należy złożyć w oryginale w Biurze Zamówień Publicznych, 40-068 Katowice; ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, pokój nr 01/47 najpóźniej do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym, jako termin składania ofert. Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 6. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie konsorcjum partnera. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.8. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 14.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 14.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik – dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną