Przetargi.pl
Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego

Powiat Stargardzki w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, Skarbowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915775219 , fax. 915775219
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stargardzki w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych
  Skarbowa 1
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915775219, fax. 915775219
  REGON: 81168421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje likwidację wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 1050 ton. 2. Zamówienie zostaje podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie stanowiące przedmiot zamówienia. Zadanie nr 1 – likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego – teren gminy Dolice, Kobylanka, Stargard, Stara Dąbrowa, część gmin Marianowo i Chociwel, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 525 ton. Zadanie nr 2 – likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego – teren gminy Suchań, Dobrzany, Ińsko, część gmin Marianowo i Chociwel, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 525 ton. Każdy Wykonawca może złożyć oferty częściowe na każde z wymienionych zadań (1,2). Temu samemu Wykonawcy mogą zostać udzielone zamówienia na dwa zadania będące przedmiotem zamówienia. 3. Likwidacja wyrw i wyboi winna obejmować niżej wymienione roboty: 1) dojazd do miejsca prac wskazanego przez Zamawiającego; 2) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 3) opracowanie projektu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót wraz z jego uzgodnieniem; 4) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót; 5) wywóz odpadów; 6) usunięcie nadmiaru niezwiązanego kruszywa z jezdni i pobocza dróg wraz z jego wywózką do miejsca, które Wykonawca sam sobie zapewni; 7) dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce robót; 8) wykonanie naprawy zgodnie ze SSTWiOR; 9) pomiary i badania; 10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 4. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 2) wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, 3) wzór umowy, będące załącznikami oraz integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Zadanie 1 - 3 000,00 zł. słownie: trzy tysiące zł Zadanie 2 - 3 000,00 zł. słownie: trzy tysiące zł przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. Szczegóły w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 (1-A i/lub* 1-B) do SIWZ; 2. aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy wymienione w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ 3. zobowiązanie innego podmiotu (podmiotu trzeciego) w zakresie zdolności technicznej - załącznik nr 2A do SIWZ (jeżeli dotyczy) 4. wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 5. Inne dokumenty: a) upoważnienie/pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego (jeżeli dotyczy); b) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy Wykonawców (jeżeli dotyczy); c) potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX pkt 5 niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7. Szczegóły w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach