Przetargi.pl
Likwidacja szkód od deszczy nawalnych na drogach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134611031 , fax. 134611033
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
  Rynek 6
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 134611031, fax. 134611033
  REGON: 37001449000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzykidolne@krosno.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja szkód od deszczy nawalnych na drogach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu likwidację szkód w drogach leśnych, spowodowanych nawalnymi deszczami, obejmujące następujące zadania: 1) ZADANIE NR 1 obejmuje wbudowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm (wg potrzeb – tłuczeń, kliniec) na drogach leśnych Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Wbudowanie kruszywa na drogach leśnych o nawierzchni tłuczniowej (odcinkowe, punktowe – likwidacja nierówności, dziur, wybojów) musi polegać na przygotowaniu podłoża poprzez właściwe wyrównanie i oczyszczenie oraz mechaniczne zagęszczenie nawierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz zasadami wiedzy technicznej. Wymagana ilość mieszanki kruszywa – jednorazowo wbudowanie minimalnie 10 m3 mieszanki kruszywa. 2) ZADANIE NR 2 obejmuje oczyszczenie rowu z namułu (bez odwożenia) na drogach leśnych Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. 3) ZADANIE NR 3 obejmuje prace godzinowe mechaniczne w zakresie dotyczącym ścinania poboczy, wyrównywania powierzchni, formowania skarp i nasypów równiarką, koparko ładowarką, spycharką. 4) ZADANIE NR 4 obejmuje wbudowanie płyt drogowych (300x100x15 cm) na drogach leśnych. Wbudowanie płyt drogowych polega na wykonaniu podbudowy o grubości minimum 10 cm z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm. Płyty należy układać w ten sposób, aby zapewnić im przyleganie całą swoją powierzchnią do podłoża z jednoczesnym zachowaniem między płytami pionowych przerw dylatacyjnych wynoszących 1-1,5 cm. Płyty można obciążyć po uprzednim zamuleniu i wypełnieniu szczelin dylatacyjnych pospółką o uziarnieniu 0-10 mm oraz piaskiem. 5) ZADANIE NR 5 obejmuje wbudowanie przepustów z rur karbowanych (HDPE). Wbudowanie przepustów z rur karbowanych musi polegać na przygotowaniu podłoża poprzez wykonanie wykopu pod ławę z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-20 mm, którą należy zagęścić. Ułożenie rur na ławie należy dokonać po zniwelowaniu poziomu dna. Przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenie złączkami poszczególnych odcinków. Zasypanie przepustu powinno być wykonane równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu warstwami o grubości maksimum 30 cm odpowiednio zagęszczonymi. 6) ZADANIE NR 6 obejmuje wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych. Do budowy muru oporowego oraz umocnienia skarpy nasypu należy użyć koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej zgrzewanej. Siatka stalowa, z której wykonano kosze powinna być zabezpieczona przed korozją powłoką PCV. Drut stalowy ocynkowany z którego zgrzewana jest siatka, musi być zabezpieczony warstwą cynku 240 g/m2. Nominalna grubość warstwy PCV wynosi 0,25 mm. Kosze gabionowe powinny być łączone spiralami lub stalowym drutem wiązałkowym, zabezpieczonych powłoką antykorozyjną Zn + PCV, lub klipsami ze stali nierdzewnej. Wymiary koszy (długość x szerokość x wysokość) 1,50 x 0,50 x 0,50 Do wypełnienia koszy gabionowych należy użyć wytrzymałych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Powinien to być kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki, czyli ok. 75mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 - krotnego wymiaru oczka siatki czyli ok. 200 mm. 6) ZADANIE NR 7 obejmuje powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym. Zadanie obejmuje potrójne skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową z grysem kamiennym wg poniższego zestawienia: - emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2), - emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m2), - emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2). Powierzchnia musi być oczyszczona i skropiona asfaltem w ilości 0,5 kg na m2 oraz istniejąca podbudowa wyrównana tłuczniem sortowym wg opisu z zadania nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) część nr 1 - 1400,00 PLN, 2) część nr 2 - 1000,00 PLN, 3) część nr 3 - 700,00 PLN, 4) część nr 4 - 1100,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 57 1600 1462 1016 7865 4000 0004 z dopiskiem: „Wadium ZGS.270.1.7.2020 część nr ____”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 ustawy .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1) druk oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), 2) w zależności od części zamówienia właściwe kosztorysy ofertowe, sporządzone zgodnie z treścią załączonych do SIWZ wzorów (zał. od nr 7 do nr 13 w zależności od części zamówienia, w tym: zał. nr 7 – część nr 1, zał. 8 i 9 – część nr 2, zał. nr 10, 11 i 12 – część nr 3 oraz zał. nr 13 – część nr 4), 3) oświadczenie Wykonawcy, sporządzone wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 4) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, 5) jeżeli dotyczy – zobowiązanie, o którym mowa w par. 6 ust. 9. SIWZ, tj. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (przykładowy wzór takiego zobowiązania stanowi zał. nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach