Przetargi.pl
Kurs języka angielskiego - znak postępowania 6/2019

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs języka angielskiego - znak postępowania 6/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stacjonarnego kursu języka angielskiego na poziomie 1 wg STANAG 6001 w Nieetatowym Ośrodku Szkolenia Językowego JW 1696 Złocieniec. 2. Kurs stacjonarny języka angielskiego: 1) poziom I - od 11.02.2019r. do 28.06.2019r.; 590 godzin lekcyjnych (każda godzina lekcyjna w czasie 45 minut) uwzględniając w tym 14 godzin lekcyjnych na egzamin końcowy przed komisją. 2) Miejsce realizacji szkolenia: JW 1696 Złocieniec. 3) Liczba grup szkoleniowych - 2 grupy szkoleniowe - każda po 10 osób. 3. Wymagania: zgodnie z normą STANAG 6001 oraz na podstawie „Ramowego i szczegółowego programu nauczana języka angielskiego w Wojskach Lądowych poziom podstawowy (SPJ 1111 WG STANAG 6001)” sygn. Dow.Gen.Wew. 45/2016. 4. Zajęcia na szkoleniu kursowym będą prowadzone w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00, a ich łączny wymiar wyniesie średnio 30 godzin lekcyjnych tygodniowo w każdej grupie szkoleniowej - maksymalnie 7 godzin lekcyjnych dziennie. Jedna godzina lekcyjna – 45 minut; 5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w wymiarze i terminach innych niż określone w pkt. 4; 6. Jednostka Wojskowa udostępnia kserokopiarkę i papier celem powielania materiałów wykorzystywanych na potrzeby kursu. 7. Zaangażowanie od 2 do 3 lektorów do grupy szkoleniowej – obligatoryjnie zajęcia pro-wadzone są przez dwóch lektorów w każdym dniu szkoleniowym dla każdej grupy szkoleniowej - z których jeden będzie wyznaczony na lektora prowadzącego kurs językowy i odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji: 1) prowadzenie dziennika lekcyjnego; 2) opracowywanie i zatwierdzanie u Szefa Szkolenia JW 1696 Złocieniec miesięcznych i tygodniowych planów szkolenia; 3) przygotowywanie list egzaminacyjnych po przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego. 8. Wymagania wobec lektorów: 1) Posiadać wyższe wykształcenie filologiczne i pedagogiczne (filologia angielska „lingwistyka stosowana - język angielski) na poziomie co najmniej licencjatu; 2) Posiadać, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe i biegłą znajomość terminologii związanej ze służba wojskową; 3) Opracowywać Plany — Konspekty do prowadzonych zajęć, które przedstawiać do zatwierdzenia Szefowi Szkolenia JW 1696 Złocieniec w terminie najpóźniej 1 dzień przed zajęciami. Wzór Planu — Konspektu dostarczy Szef Szkolenia JW. 1696 Złocieniec. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ, między innymi w:  opis przedmiotu zamówienia;  projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli: a) wykaże kwalifikacje zawodowe lektorów filologiczne i pedagogiczne (filologia angielska „lingwistyka stosowana - język angielski) na poziomie co najmniej licencjatu (kopia dyplomu ( świadectwa) ukończenia szkoły wyższej); b) Lektor powinien mieć udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w szkoleniu w RON i biegłą znajomość terminologii związanej ze służba wojskową; c) Minimum 2 lektorów na grupę; d) Wykaże minimum 3 szkolenia stacjonarnego kursu języka angielskiego wg STANAG na poziomie 1.1.1.1 (minimum 590 godzin lekcyjnych udokumentowanych rekomendacjami zleceniodawców)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach