Przetargi.pl
Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo.

Gmina Bukowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 86-122 Bukowiec, ul. Ceynowy 14
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3309310 , fax. 052 3309312
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowiec
  ul. Ceynowy 14 14
  86-122 Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3309310, fax. 052 3309312
  REGON: 00053155900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bukowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo w ramach którego zostaną wykonane następujące elementy: boisko wielofunkcyjne (boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej i kort tenisowy) oraz chodniki i zieleń uzupełniająca w postaci trawników z lokalizacją na działce nr 97/2 w miejscowości Korytowo, gmina Bukowiec. 1. Boisko wielofunkcyjne o łącznej powierzchni 1170,90m2 w skład którego wchodzą: b) Boisko do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, o wymiarach 40,00 m x 20,00 m o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowanej w technologii EPDM -gładkiej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej. Podbudowa z kruszywa łamanego. c) Boisko do piłki koszykowej wraz z wyposażeniem, o wymiarach 28,00 x 15,00m o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowanej w technologii EPDM -gładkiej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej. Podbudowa z kruszywa łamanego. d) Boisko do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem, o wymiarach 18,00 x 9,00m o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowanej w technologii EPDM -gładkiej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej. Podbudowa z kruszywa łamanego. e) Kort tenisowy wraz z wyposażeniem, o wymiarach 23,77 m x 10,97m o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowanej w technologii EPDM - gładkiej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej. Podbudowa z kruszywa łamanego. 2. Projektowane utwardzenie (ciągi komunikacyjne) wykonać z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeża betonowe w kolorze szarym. 3. Zieleń. Wolną przestrzeń działki zakresu inwestycji przeznacza się na wykonanie terenów zielonych. Obszary zielone zostaną obsiane trawą niskopienną na warstwie gleby urodzajnej. Na terenie zieleni usytuowano 9 ławeczek (poglądowy rysunek w załącznikach do przetargu). 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dane techniczne oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w Projektach oraz w zawartych w nich opisach technicznych, w przedmiarach robót i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią Załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W niniejszym zamówieniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych). Wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych ) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto depozytowe Gminy Bukowiec - BS Świecie o.Bukowiec nr: 21 8168 0007 0000 8471 2000 0003 z adnotacją -Wadium - Postępowanie dotyczące realizacji zdania p.n. Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu środków na konto zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zwrot wadium 2.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: - po wyborze oferty najkorzystniejszej, - po unieważnieniu postępowania. 2.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba , że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bukowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach