Przetargi.pl
Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego: Zadanie nr 1 - RDW Jarosław Zadanie nr 2 - RDW Jasło Zadanie nr 3 - RDW Lubaczów Zadanie nr 4 - RDW Łańcut Zadanie nr 5 - RDW Mielec Zadanie nr 6 - RDW Rymanów Zadanie nr 7 - RDW Stalowa Wola Zadanie nr 8 - RDW Ustrzyki Dolne

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8609490 , fax. 017 8609460
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego 19a 19a
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8609490, fax. 017 8609460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego: Zadanie nr 1 - RDW Jarosław Zadanie nr 2 - RDW Jasło Zadanie nr 3 - RDW Lubaczów Zadanie nr 4 - RDW Łańcut Zadanie nr 5 - RDW Mielec Zadanie nr 6 - RDW Rymanów Zadanie nr 7 - RDW Stalowa Wola Zadanie nr 8 - RDW Ustrzyki Dolne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: - zakres usług określony w Załączniku nr 7 do oferty specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z; - Formularzem cenowym (zał. Nr 1 do oferty), - Zakresem koszenia (zał. Nr 7 do oferty), - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia(Rozdział III), - Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (Rozdział IV), - Istotne Postanowienia Umowy (Rozdział V),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości : Zadanie nr 1 - RDW Jarosław: 370,00 PLN Zadanie nr 2 - RDW Jasło: 900,00 PLN Zadanie nr 3 - RDW Lubaczów: 330,00 PLN Zadanie nr 4 - RDW Łańcut: 400,00 PLN Zadanie nr 5 - RDW Mielec: 840,00 PLN Zadanie nr 6 - RDW Rymanów: 1 660,00 PLN Zadanie nr 7 - RDW Stalowa Wola: 1 600,00 PLN Zadanie nr 8 - RDW Ustrzyki Dolne: 1 300,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach