Przetargi.pl
KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2018-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77314100-5 – usługi w zakresie trawników. 2. Zakres zamówienia obejmuje mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace: - wykonać roboty przygotowawcze: usunąć obce zanieczyszczenia z miejsc pracy kosiarki; - dokonać koszenia traw i chwastów; - dokonać koszenie samosiewów i odrostów po wycince krzaków; - wygrabić i wywieźć skoszoną trawę i chwasty z odcinków dróg wskazanych przez Zamawiającego (maksymalnie 5% powierzchni obejmującej dane zadanie). 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 9 zadań: Zadanie 1, 2, 3 - Oddział Terenowy w Głubczycach; Zadanie 4, 5, 6 - Oddział Terenowy w Grodkowie; Zadanie 7, 8, 9 - Oddział Terenowy w Oleśnie. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonania i utrzymywania oznakowanie w trakcie prowadzenia prac zgodnie z projektem organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiającego; - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 50.000,00 zł. Polisę należy przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.240,00 PLN, w tym: - Dla zadania nr 1 - 1.490,00 PLN, - Dla zadania nr 2 - 640,00 PLN, - Dla zadania nr 3 - 1.290,00 PLN, - Dla zadania nr 4 - 1.240,00 PLN, - Dla zadania nr 5 - 1.090,00 PLN, - Dla zadania nr 6 - 1.130,00 PLN, - Dla zadania nr 7 - 990,00 PLN, - Dla zadania nr 8 - 1.050,00 PLN, - Dla zadania nr 9 - 1.320,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załącznikach do siwz. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik do siwz). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku do siwz) powinny być złożone: 1) formularz cenowy - na załączniku do siwz nr: 2a – na zadanie nr 1, 2b – na zadanie nr 2, 2c – na zadanie nr 3, 2d – na zadanie nr 4, 2e – na zadanie nr 5, 2f – na zadanie nr 6, 2g – na zadanie nr 7, 2h – na zadanie nr 8, 2i – na zadanie nr 9, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 1 w formie oryginału - na załącznikach do siwz, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2 siwz należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału - wzór zobowiązania stanowi załącznik do siwz, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach