Przetargi.pl
KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2017-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania zgodnie z warunkami SIWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77314100-5 – usługi w zakresie trawników. 2. Zakres zamówienia obejmuje mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace: - wykonać roboty przygotowawcze: usunąć obce zanieczyszczenia z miejsc pracy kosiarki, - dokonać koszenia traw i chwastów, - dokonać koszenie samosiewów i odrostów po wycince krzaków, - wygrabić i wywieźć skoszoną trawę i chwasty z odcinków dróg wskazanych przez zamawiającego (maksymalnie 5% powierzchni obejmującej dane zadanie). 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 9 zadań: Zadanie 1,2,3 - Oddział Terenowy w Głubczycach, Zadanie nr 4,5,6 - Oddział Terenowy w Grodkowie, Zadanie nr 7,8,9 - Oddział Terenowy w Oleśnie. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania koszenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. z 2016 poz. 314), zatwierdzając go w organie zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałka Województwa Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul. Hallera 9); - wykonania i utrzymywania oznakowania w trakcie prowadzenia prac; - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 50.000,00 zł. Polisę należy przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach