Przetargi.pl
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu traw i chwastów w pasach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na długości 506 896 mb. Zadanie obejmuje: 1) dwukrotne szerokie koszenie (z zebraniem i wywozem śmieci z pasów dróg, usunięciem traw i chwastów wrośniętych w chodniki, krawężniki, ścieki oraz z usunięciem skoszonej trawy na terenach zabudowanych), na całej szerokości pasa dróg powiatowych; 2) jednokrotne wąskie koszenie (z usunięciem skoszonej trawy na terenach zabudowanych); mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych i ręczne koszenie na pasach rozdziału, wyspach między barierami, słupkami, w trójkątach widoczności na włączeniach dróg bocznych, w innych miejscach niedostępnych oraz innych wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pasie drogowym. 2. Zamówienie podzielone jest na 12 części: Zadanie I - teren gmin: Stęszew, Buk, Zadanie II - teren gmin: Dopiewo, Zadanie III - teren gmin: Tarnowo Podgórne , Dopiewo, Rokietnica, Zadanie IV - teren gmin: Rokietnica, Zadanie V - teren gmin: Suchy Las, Zadanie VI - teren gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Zadanie VII - teren gmin: Czerwonak , Swarzędz, Zadanie VIII - teren gmin: Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Zadanie IX - teren gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Zadanie X - teren gmin: Kórnik, Zadanie XI - teren gmin: Mosina, Zadanie XII - teren gmin: Komorniki , Mosina.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77112000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1) Zadanie I: 2 000,00 zł; 2) Zadanie II: 2 000,00 zł; 3) Zadanie III: 2 000,00 zł; 4) Zadanie IV: 1 500,00 zł; 5) Zadanie V: 1 000,00zł; 6) Zadanie VI: 2 000,00 zł; 7) Zadanie VII: 2 000,00 zł; 8) Zadanie VIII: 3000,00 zł; 9) Zadanie IX: 2 000,00 zł; 10) Zadanie X: 3 000,00 zł; 11) Zadanie XI : 1 500,00zł 12) Zadanie XII: 2 000,00zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, tj.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 7. Zaleca się by oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca, złożył wraz z ofertą, nie łącząc trwale z ofertą, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania oferty. W innym przypadku dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania z dopiskiem „wadium”, w siedzibie Zamawiającego, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych . Oznaczenie sprawy: ZDP.WO.261.2.14/20.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do SIWZ dołączając formularz cenowy stanowiący załącznik 2 do SIWZ, w części/ach, na którą/e Wykonawca składa ofertę. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa: 1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem 3 do SIWZ; 2) Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 5 do SIWZ, jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 3) Pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 13 SIWZ. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach