Przetargi.pl
Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 92-320 Łódź, ul. Niciarniana
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 761 818 , fax. 426 761 888
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  ul. Niciarniana 41
  92-320 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 761 818, fax. 426 761 888
  REGON: 47082297900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nbip.pl/mopitu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z kontynuacją budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie ogrodzonej działki w Łodzi przy ul.Przybyszewskiego 253. Działka ta znajduje się w narożniku ul. Przybyszewskiego i ul. Papierniczej, a wjazd na działkę prowadzi od strony ul. Papierniczej. Kontynuacja budowy obiektu dla osób w stanie intoksykacji w poziomie parteru budynku, obejmować będzie swym zakresem wykonanie prac instalacyjnych oraz wykończeniowych. Część północna budynku, z dawnym węzłem centralnego ogrzewania, poddana będzie modernizacji w istniejących gabarytach. Etap 1-szy budowy Noclegowni to nadbudowa piętra nad kontynuowaną budową obiektu dla osób w stanie intoksykacji wraz z wykonaniem dachu oraz dobudowa dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych przy budynku dla osób w stanie intoksykacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach