Przetargi.pl
Kontrola i monitoring konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego wykonywane w ramach realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - VII tura

Województwo Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 59 79 100 , fax. 22 59 79 043
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Mazowieckie
  ul. Jagiellońska 26 26
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 59 79 100, fax. 22 59 79 043
  REGON: 01552891000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrola i monitoring konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego wykonywane w ramach realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - VII tura
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na zrealizowaniu kontroli i monitoringu konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego wykonywane w ramach realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB na obszarze obejmującym 10 powiatów i miast województwa mazowieckiego (białobrzeski, garwoliński, grójecki, nowodworski, ostrowski, otwocki, płocki, pułtuski, radomski, sierpecki) obejmującej: 1) kontrolę techniczną rezultatów prac wykonywanych w ramach zamówienia dotyczącego konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - VII tura w 10 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego wyszczególnionych w ustęp 1; 2) monitoring przebiegu realizacji zamówienia publicznego dotyczącego konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - VII tura w 10 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego wyszczególnionych w ustęp 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713561009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji kontroli
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.mazovia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach