Przetargi.pl
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Urząd Miejski w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4311830 , fax. 91 4311832
 • Data zamieszczenia: 2016-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Policach
  ul. Stefana Batorego 3 3
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4311830, fax. 91 4311832
  REGON: 81168539000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obejmująca swym zakresem 1)wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieku/rowu dla porostu gęstego twardego z wygrabieniem, 2)ręczne ścinanie krzaków gęstych ze spaleniem na miejscu, 3)wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60 procent, 4)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 5)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 6)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 7)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 8)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 9)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 10)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 11)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 12)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 13)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 14)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 15)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 16)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 17) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 18) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 19) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 20) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 21) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku, 22)oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 40cm, 23) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 60cm, 24) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 80cm, 25) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 1.0m, 26) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 40cm, 27) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 60cm, 28) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 80cm, 29) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 1.0m, 30) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,4m, 31) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,6m, 32) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,8m, 33) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8m i głębokości zamulenia 50cm, 34) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0m i głębokości zamulenia 50cm, 35)wykopy ręczne rowów melioracyjnych szerokość dna do 1,0m,nachylenie skarp 1:1,1:1,5, 1:2, grunt kategorii III, głębokość do 1,0m wraz z rozplantowaniem ziemi wydobytej z wykopu przy objętości do 1m3/mb wykopu, 36) plantowanie skarp rowów, grunt kategorii III, 37) wykonanie opasek z kiszek faszynowych średnicy 20 cm, grunt kalorii III, kołki średnicy 7- 9cm, długość wbicia 80cm, 38) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi kategoria gruntu III, głębokość do 1,5m,wykopy nieumocnione, 39) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych w terenie równinnym, 41) odbudowa rurociągu-przepustu betonowego o średnicy 800mm (rura-materiał zamawiającego) z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o objętości do 1,5m sześciennego na metr bieżący wraz z zagęszczeniem, 42) demontaż rurociągu betonowego o średnicy 800mm, 43) utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji 0,5-35mm warstwą grubości 20cm z zagęszczeniem na drogach gruntowych, 44) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew do 11cm, 45) ścinanie drzew piłą mechaniczna, średnica drzew 12-15cm, 46) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 16-25cm, 47) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 26-35cm, 48) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 36-45cm, 49) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 46-55cm, 50) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 56-65cm, 51) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 66-75cm, 52) ścinanie drzew piłą mechaniczną z podnośnika koszowego , średnica drzew 26-35cm, 53) ścinanie drzew piłą mechaniczną z podnośnika koszowego , średnica drzew 36-45cm, 54) ścinanie drzew piłą mechaniczną z podnośnika koszowego , średnica drzew 46-55cm, 55) ścinanie drzew piłą mechaniczną z podnośnika koszowego , średnica drzew 56-65cm, 56) ścinanie drzew piłą mechaniczną z podnośnika koszowego , średnica drzew 66-75cm, 57) karczowanie pni, średnica pni do 11cm, 58) karczowanie pni, średnica pni 12-15cm, 59) karczowanie pni, średnica pni 16-25cm, 60) karczowanie pni, średnica pni 26-35cm, 61) karczowanie pni, średnica pni 36-45cm, 62) karczowanie pni, średnica pni 46-55cm, 63) karczowanie pni, średnica pni 56-65cm, 64) karczowanie pni, średnica pni 66-75cm, 65) obsiew skarp mieszankami traw, 66) wykonanie stopnia wodnego z kamienia łamanego o frakcji 10-20cm na geowłókninie 25 KN/metr kwadratowy (powierzchnia zabudowy 10metrów kwadratowych), powierzchnia zabudowy kamiennej 7,2 metra kwadratowego, grubość zabudowy 30cm, objętość zabudowy kamiennej 2,16 metra sześciennego,, 67) wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9cm, głębokość wbicia 0,8m, grunt kat. III, 68) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, grunt kat. III, głębokość do 1,5m, 69) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 400mm, h=1m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 200mm - materiał zamawiającego (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna), 70) wykonanie przyczółka na rurociągu średnicy 200mm z bloczków betonowych fundamentowych Teknoamberblok o wymiarach 0,38 x 0,24 x 0,12metra, 71) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna) - trójnik Pragma 45 stopni, średnicy 200mm, - korek Pragma średnicy 200/160mm (1 sztuka), - trójnik Pragma 90 stopni, średnicy 200/200mm, - kratka wlotowa na rurociągu średnica 200 mm, z płaskowników o przekroju 5 - 25mm, 72) roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km, grunt kat. III, 73) roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu III, 74) wywożenie dłużyc karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km - dłużyce, - karpina, - gałęzie,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 160 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wynosi : 2.000 zł (słownie : dwa tysiące złotych) i wnoszone jest zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP 2. Sposób wniesienia wadium : - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek wadiów i kaucji Urzędu Miejskiego w Policach nr 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 z oznaczeniem : Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - wadium wnoszone w pozostałych formach należy w oryginale dołączyć do ofert. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.8. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: skrócenie terminu wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.police.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach