Przetargi.pl
Konserwacja rowów odwodnieniowych eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych – roboty przyjęte do realizacji na podstawie podstawowych robót.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
  ul. Kościuszki 5
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  REGON: 015891289
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja rowów odwodnieniowych eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych – roboty przyjęte do realizacji na podstawie podstawowych robót.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń odwodnieniowych i systemów drenarskich. W ramach prac konserwacyjnych należy wykonać oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich, oczyszczenie studzienek drenarskich z włazami powierzchniowymi, oczyszczenie z namułu przepustów, wykoszenie porostów, ręczne czyszczenie kanałów kołowych w zakresie średnic od 0,35 m do 1 m, odmulenie i odbudowa rowów, ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, czyszczenie studzienek ściekowych, oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń po robotach wraz z ich wywozem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach