Przetargi.pl
Konserwacja, przeglądy , naprawa sprzętu i aparatury medycznej i laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 09400 Płock, ul. Medyczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3646105, 3646330, , fax. 243 646 101,36
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Medyczna 19
  09400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3646105, 3646330, , fax. 243 646 101,36
  REGON: 65007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja, przeglądy , naprawa sprzętu i aparatury medycznej i laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja, przeglądy , naprawa sprzętu i aparatury medycznej i laboratoryjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z pkt. VIII C SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia – wymagane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( przykładowy wzór – wg. załącznika nr 4 do SIWZ); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. zgodnie z pkt. VIII. D. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:-nie dotyczy Zgodnie z pkt. VIII E. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne) 1. potwierdzające oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. oświadczenie wskazane w pkt VIII A 1a niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w pkt. VIII A 1a SIWZ 2. potwierdzające brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane po upływie terminu składania ofert 2.1.. dokument wymagany w pkt. VIII C1 SIWZ . Zgodnie z pkt. VIII F. dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia potwierdzające, iż oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert -nie dotyczy Zgodnie z pkt. VIII G. inne dokumenty- wymagane w załączeniu do oferty: 1. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pełnomocnictwo) upoważniające do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusz. 2 Formularz oferty (wg załącznika nr 2 do SIWZ),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach