Przetargi.pl
Konserwacja pokryć dachowych na budynkach Akademii Sztuki Wojennej w latach 2020 – 2021

Akademia Sztuki Wojennej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261814085, , fax. 261813217
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki Wojennej
  al. Gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261814085, , fax. 261813217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja pokryć dachowych na budynkach Akademii Sztuki Wojennej w latach 2020 – 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja pokryć dachowych na budynkach Akademii Sztuki Wojennej w latach 2020 – 2021. 2. Szczegółowy zakres i ilość poszczególnych prac oraz sposób ich realizacji przedstawiony został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik nr 1A do SIWZ oraz w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1B do SWIZ. 3. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający przyjął orientacyjne wartości obmiarów dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót przewidywanych do wykonania w larach 2020-2021. Zamawiający zastrzega, że podane wartości obmiarów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający gwarantuje konserwację 200 m2 połaci dachowej w ramach niniejszej umowy. 6. Wizja lokalna terenu: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia jest możliwe, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu emailem, ustaleniu terminu wizji lokalnej. Osobą odpowiedzialną za dokonanie wizji lokalnej jest p. Agnieszka Ryciuk, e-mail: a.ryciuk@akademia.mil.pl Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 7. Gwarancja na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy. 8. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. lub do wykorzystania kwoty przeznaczonej na ten cel, w zależności która okoliczność wystąpi wcześniej. 9. Miejsce wykonania zamówienia: teren Akademii Sztuki Wojennej. 10. Zamawiający na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące podczas realizacji przedmiotu zamówienia: dekarz oraz pracownik pomocniczy. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało na: 1) na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji pierwszego Zlecenia – Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności, na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia. Nie przedstawienie we wskazanym terminie dokumentów zawierających ww. informacje, bądź przedstawienie ich niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych; 2) na etapie realizacji umowy – Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w ust. 12 wraz z zanimizowanymi formularzami ZUS, ZUA, na podstawie których zgłoszono pracowników do ZUS i/lub comiesięczne dowody naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od umów o pracę zatrudnionych osób; 3) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 11. Jeżeli podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczny jest wstęp osób na teren chronionej jednostki wojskowej – Akademii Sztuki Wojennej to osoby biorące udział w realizacji zamówienia (Wykonawca główny i podwykonawcy) powinni posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej, zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON z 2017 r. poz. 18). W przypadku realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem osób nieposiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie niewpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium: 10 000,00 zł. Na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział X
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ – (dokumentu nie należy załączać do oferty. Dokument ten należy złożyć za pośrednictwem Platformy (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w oryginale w zamkniętej opisanej kopercie w Punkcie podawczym ASzWoj/przesłać pocztą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach